Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Styrking av frivillig fellesskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Frivilligheten gir mye til den som er frivillig og enda mer til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring. Regjeringen anerkjenner verdien av frivillig innsats, og støtter opp om frivillighetens egenart. Dette gjør regjeringen gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.

Frivillig kulturliv

Regjeringen foreslår en økning i tilskuddet til frivillige organisasjoner på 10 millioner kroner. 5 millioner kroner skal brukes til økt satsing på kor og 5 millioner kroner til amatørteater.

– Det er det frivillige og lokale kulturlivet som treffer folk i hverdagen.  Mer penger til amatørteater og kor vil styrke den frivillige aktiviteten i kunst- og kulturlivet. Denne regjeringen har prioritert frivillig kulturliv gjennom hele perioden, og forslaget til budsjett for 2018 er en ytterligere opptrapping og en viktig fortsettelse av styrkingene av det frivillige kulturlivet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Økningen til amatørteaterformål skal brukes til oppsetninger av og utstyr til amatørteaterproduksjoner, blant annet til prosjekter som inkluderer barn og unge. Av pengene til kor skal 3 millioner kroner brukes til å styrke tilskuddsordningen Aktivitetsmidler for kor, og 2 millioner kroner til å styrke ordningen for kordirigenter.

Måltidsfellesskap for eldre

Regjeringen foreslår å bruke 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som har tiltak for at eldre skal få noen å spise måltider sammen med. 

– Å dele et måltid kan være inngangen til den gode samtalen og til mindre ensomhet. Mange eldre er mye alene, og gjennom dette tiltaket ønsker vi at frivillige skal bidra til fellesskap mellom eldre og frivillige, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kriterier for tildeling av midler vil bli offentliggjort på Kulturdepartementets nettsider etter nyttår.

Herreløs arv gir 24,5 millioner kroner til fritidsaktivitet for barn og unge

For 2018 vil 24,5 millioner kroner fra herreløs arv gå til frivillig aktivitet for barn og unge.  

– Regjeringen har styrket frivilligheten ved at herreløs arv tilfaller barn og unge i frivillige organisasjoner i stedet for staten. Pengene kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU fordeler pengene til nasjonale og regionale organisasjoner med frivillig virksomhet for barn og unge. Dette er en viktig ordning for å styrke bredden av barn og unges aktivitet og gjøre frivilligheten mer uavhengig av staten, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Å la arv fra personer uten arvinger tilfalle frivillige organisasjoner er en oppfyllelse av Sundvolden-erklæringen.  Frivillige organisasjoner skaper møteplasser der medlemmene deltar i aktiviteter de selv velger og der de kan videreutvikle ferdigheter og kunnskaper.

Momskompensasjonsordning

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den viktigste tilskuddsordningen for frivillig sektor. Ordningen foreslås økt med 28,6 millioner kroner – til 1,35 milliarder kroner.

Ordningen er økt med nesten 400 millioner kroner fra 2013. Dette er en enkel og ubyråkratisk ordning som når ut til hele frivilligheten. Nærmere 23 000 organisasjoner mottok kompensasjon i 2016. Ordningen er et viktig virkemiddel for å fremme frivillig aktivitet.

Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. Midlene kan benyttes fritt i den ikke-fortjenestebaserte og frivillige delen av virksomheten, og organisasjonene trenger ikke å rapportere på bruken av midlene.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringen foreslår en bevilgning på 185 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Beløpet er 14 millioner kroner høyere enn bevilget løp i 2017.  Formålet med kompensasjonsordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og foreninger. Forslaget til bevilgning er tre ganger høyere enn bevilgningen i 2013.