Historisk arkiv

Regjeringen vil gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. Nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert ordning for studiesentre er blant tiltakene i en ny strategi. Samtidig deler regjeringen ut 139 millioner kroner til 49 fleksible utdanningstilbud over hele landet.

– Den viktigste jobben fremover er å få fart på Norge igjen og inkludere enda flere i arbeidslivet i årene fremover. Teknologisk utvikling, digitalisering og det grønne skiftet vil føre til at enkelte jobber forsvinner, nye kommer til og at arbeidsoppgaver endrer seg. Det stiller ikke bare økte krav til formell kompetanse, det stiller også krav til ny kompetanse hos de som allerede har utdanning i bunn. Derfor legger regjeringen frem en egen strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Denne uken offentliggjorde hun regjeringens nye strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Dette er de viktigste tiltakene i strategien:

 • Etablere et nytt distriktsprogram som skal mobilisere etterspørselssiden til å utvikle utdanningstilbud de trenger i samarbeid med en fagskole, høyskole eller universitet
 • Opprette en søknadsbasert ordning hvor studiesentre og lignende kan søke om finansiering for prosjekter og aktiviteter sammen med fagskole, høyskole og universitet
 • Etablere heldigitale utdanningstilbud
 • Vektlegge fleksible og desentraliserte tilbud når regjeringen gir penger til å øke kapasiteten ved universiteter og høyskoler
 • Fortsette å gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible, slik at det bedre tilpasset folk i ulike livssituasjoner som skal ta utdanning

Arbeidet starter ikke med denne strategien. Siden 2018 har regjeringen brukt rundt en milliard kroner til å utvikle eller drifte fleksible utdanningstilbud. I tillegg har regjeringen foreslått endringer i egenbetalingsforskriften og åpnet for mer fleksible ordninger i Lånekassen, som er bedre tilpasset livslang læring.

– Korona har vist enda tydeligere hvor viktig det er å ha et fleksibelt system som kan svare raskt på nye behov for kompetanse. Da arbeidsledigheten steg kraftig i fjor så oppskalerte vi flere av de eksisterende tilbudene slik at de som mistet jobben eller ble permittert kunne bruke den ledige tiden til å ta ny eller mer utdanning og stå bedre rustet i arbeidslivet etterpå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og bedre støtte til studiesentre

Ifølge NHOs kompetansebarometer oppgir 6 av 10 bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Behovene varierer mellom regioner, næringer og bransjer, og mellom de menneskene som trenger mer kompetanse. Nå vil regjeringen sørge for at det blir bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av utdanningstilbud gjennom tettere samarbeid med arbeidslivet i kommunene.

– Det nye distriktsprogrammet vil gi regionale aktører muligheten til å søke om støtte til å få utviklet de utdanningstilbudene de trenger sammen med en fagskole, høyskole eller universitet. Vi vet at mange bedrifter mangler riktig kompetanse og nå gir vi dem drahjelp til å skaffe seg det.  

I tillegg vil regjeringen opprette en ny ordning der studiesentre og liknende aktører kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter som de utvikler sammen med en fagskole, høyskole eller universitet. Det kan være alt fra tilrettelegging av tilbud til mobilisering og informasjonsarbeid.

– Studiesentrene spiller en veldig viktig rolle mange steder. De kobler sammen de som etterspør og de som tilbyr utdanning, de informerer om tilbud og de er viktige pådrivere for kompetanseutvikling både for virksomheter og enkeltpersoner. I tillegg kan studiesentrene hjelpe til med å skape et levende studiemiljø for studenter som tar en fleksibel utdanning, og kanskje bor langt unna et studiested. Dette ønsker vi å støtte opp om, sier Asheim.

Regjeringen vil utvikle flere heldigitale utdanninger

Måten regjeringen vil gjøre det på er todelt. Det ene er å prioritere heldigitale studieplasser når det deles ut penger til fleksible utdanningstilbud. Det andre er å tildele egne digitale studieplasser de årene det kommer flere studieplasser i statsbudsjettet.

– Dette handler om å sørge for at utdanningstilbud er tilgjengelige for folk der de bor og lever. Det finnes ikke én løsning som passer for alle. Når flere må ta litt mer utdanning gjennom hele yrkeslivet så må utdanningene være tilpasset hverdagslivet deres med familie og jobb helt uavhengig av om de bor på Grünerløkka eller i Båtsfjord. Det kan heldigitale tilbud bidra til, sier Asheim.

Deler ut 139 millioner til nye, fleksible studietilbud

Samtidig som regjeringen legger frem strategien, deler den ut 139 millioner kroner til universiteter og høyskoler til å utvikle flere desentraliserte og fleksible utdanningstilbud. Til sammen 49 prosjekter fra hele landet får støtte. Her er noen av dem:

 • Lovisenberg Diakonale Høyskole får 2,9 millioner kroner til å utvikle et fleksibelt læringsdesign for masterspesialisering innen nyfødtsykepleie. Dette skal de gjøre i samarbeid med Helse Bergen, og prosjektet skal bidra til å møte helsetjenestens behov for spesialisert sykepleiekompetanse.
 • UiT skal lage en heldigital International Master in Contemporary Risk and Crisis Management, og får 3,3 millioner kroner til dette arbeidet.
 • NTNU får 4,5 millioner kroner til å lage en ny videreutdanning i digital transformasjon i finanssektoren.
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn får 5,6 millioner til å lage en fleksibel presteutdanning. Dette skal bidra til å utdanne flere prester til distrikts-Norge.
 • Se hele listen over tildelinger i faktaboks lenger ned

Det er Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning som forvalter disse tilskuddene.

Ordliste, fleksible utdanninger

Fleksible utdanningstilbud er tilbud med flere alternativer for hvordan læringsaktivitetene skal gjennomføres, blant annet når det gjelder tid, sted, omfang og fremdrift. Tilbudene kan være både nett- og stedbaserte.

Nettbaserte utdanningstilbud kan være heldigitale, men kan også være supplert med regionale eller campusbaserte samlinger.

Desentraliserte utdanningstilbud foregår ved fysiske samlingssteder som ikke er universitets- eller høyskolecampus. Undervisningen blir gjerne gitt i bolker (ukes- eller helgesamlinger).

Stedbasert utdanning er tilbud som ever fysisk oppmøte på et campus/studiested.

 

Tilgang på fleksible utdanningstilbud og studentmasse

Studiesteder: Det finnes i dag rundt 70 studiesteder ved statlige universiteter og høyskoler, samt pluss 40 ved private institusjoner. Fagskolene har rundt 180 studiesteder. I tillegg er det rundt 40 studiesentre landet over.

Avstand til studiested: Omtrent halvparten av befolkningen bor under ti km fra minst ti ulike typer utdanningstilbud, og nesten alle bor under ti mil fra ett tilbud.

Antall studenter på fleksible og desentraliserte tilbud:

 • De siste årene har det vært en økning i antall studenter som studerer på fleksible utdanningstilbud utenfor campus.
 • Fra 2015 til 2020 økte antallet studenter fra 18 383 til 26 038. Det tilsvarer en økning på 41 prosent eller 7 655 studenter
 • Andelen slike studenter av den totale studentmassen steg også i perioden med 1,9 prosentpoeng. I 2020 utgjorde de 8,9 prosent av studentmassen.
 • Det er studenter på nettbaserte utdanninger som står for økningen, antallet studenter på desentraliserte utdanninger har gått ned de siste årene, med unntak av en liten stigning mellom 2019 og 2020.
 • Den lille stigningen i antall desentraliserte studenter holder imidlertid ikke tritt med den totale veksten i studentmassen. Dermed sank andelen studenter på desentraliserte tilbud (andel av den totale studentmassen) også mellom 2019 og 2020.

Tildelinger i Program for fleksible utdanningstilbud

Type utdanning

Prosjekttittel

Institusjon

 Tildelt

Videreutdanning

Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, emnebasert utdanning - del 2

Høgskolen i Innlandet

1 500 000

Årsstudium

Nettbasert Årsstudium i jordbruk (deltid)

Høgskolen i Innlandet

1 900 000

Master

Fleksibel Masterutdanning i helsesykepleie

Høgskolen i Innlandet

5 700 000

Årsstudium

Utvikling av heldigitalisert årstudium i mat, ernæring og helse

Høgskolen i Innlandet

3 100 000

Videreutdanning

Operativ ledelse, samhandling og isekommunikasjon

Høgskolen i Innlandet

1 400 000

Videreutdanning

MOOC om endringsledelse og digitalisering i skolen

Høgskolen i Østfold

2 100 000

Videreutdanning

Videreutdanning i barnevernfaglig endrings- og oppfølgingsarbeid når barn er under offentlig omsorg

Høgskolen i Østfold

3 500 000

Videreutdanning

Videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning

Høgskulen på Vestlandet

5 300 000

Videreutdanning

Rådgiver for digital økonomi og ledelse

Høgskulen på Vestlandet

3 100 000

Videreutdanning

PPU Kunstfag og Veiledningsmetodikk

Høyskolen istiania

4 900 000

Videreutdanning

Fleksibelt og nettbasert utdanningstilbud i kommunikasjonsfag

Høyskolen istiania

2 800 000

Videreutdanning

Spesialpedagogikk

Høyskolen istiania

1 800 000

Master

MAKNYFLEX – Utvikling og etablering av et fleksibelt læringsdesign mot en flerregional realisering av master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Lovisenberg Diakonale Høgskole AS

2 900 000

Master

TeoFlex - Fleksibel presteutdanning

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

5 600 000

Årsstudium

Årsenhet i bæreaftig økonomi

NMBU

4 000 000

Videreutdanning

ReLeVANS - Relevant lederutdanning for varierende arbeidsmarked og nye studentgrupper

Nord universitet

3 000 000

Videreutdanning

Idrett og bæreaft

Norges idrettshøgskole

1 500 000

Videreutdanning

Videreutdanning i oppsøving

Norges idrettshøgskole

   980 000

Videreutdanning

Didaktisk bruk av digitale verktøy i musikkundervisningen

Norges musikkhøgskole

   190 000

Videreutdanning

Digital transformasjon i finanssektoren

NTNU

4 500 000

Videreutdanning

Digitalisering av VB 6106 Universell utforming for svaksynte

NTNU

   580 000

Videreutdanning

DIGITALE PROSESSER FOR MOTE- OG TEKSTILINDUSTRIEN

OsloMet - storbyuniversitetet

1 400 000

Videreutdanning

Digitalisering av  studentaktivitet ved synont systematisk gruppearbeid (DIGIGROUPS)

OsloMet - storbyuniversitetet

4 000 000

Videreutdanning

Interaktive språklige øvelser for profesjonsstudenter

OsloMet - storbyuniversitetet

1 400 000

Videreutdanning

Profesjonskvalifisering av praksislærere gjennom asynon og fleksibel videreutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet

2 300 000

Videreutdanning

Programmering og algoritmisk tenkning i kunst og håndverk

OsloMet - storbyuniversitetet

   290 000

Videreutdanning

Digitale medier i kunst og håndverk

OsloMet - storbyuniversitetet

   390 000

Videreutdanning

Digital 3D-modellering i kunst og håndverk

OsloMet - storbyuniversitetet

   300 000

Videreutdanning

Digitale produkter i kunst og håndverk

OsloMet - storbyuniversitetet

   400 000

Master

Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester

UiT Norges arktiske universitet

6 300 000

Master

Online International Master in Contemporary Risk and Crisis Management

UiT Norges arktiske universitet

3 300 000

Videreutdanning

Medie- og Dokumentasjonsvitenskap på Mo i Rana

UiT Norges arktiske universitet

1 700 000

Videreutdanning

Distribuert laboratorieundervisning

UiT Norges arktiske universitet

   240 000

Master

Fleksible og nettbaserte masterutdanninger i barnevern og sosialt arbeid

UiT Norges arktiske universitet

3 000 000

Bachelor

Samarbeid om læringsmiljøet i fleksibel sykepleierutdanning i Agder (SAMLING-prosjektet)

Universitetet i Agder

5 400 000

Videreutdanning

Instrumentalmetode og tverrfaglig arbeid for kulturskolelærere

Universitetet i Agder

   800 000

Videreutdanning

Skolebiblioteket i fagfornyelsen

Universitetet i Agder

1 400 000

Videreutdanning

Teknologiledelse - fra visjon til handling

Universitetet i Agder

4 000 000

Master

Tverrfaglig erfaringsbasert master for ledere i kommunal sektor

Universitetet i Bergen

4 000 000

Videreutdanning

Fleksibel videreutdanning i samfunnsplanlegging

Universitetet i Bergen

3 400 000

Master

Erfaringsbasert mastergrad i isepsykologi

Universitetet i Bergen

4 400 000

Videreutdanning

Fleksible utdanningar for journalistar i arbeid

Universitetet i Bergen

6 800 000

Videreutdanning

Interaktiv visualisering av ernæringslære

Universitetet i Oslo

1 100 000

Bachelor

Fleksibel og distriktsvennlig Bachelor i sykepleie

Universitetet i Stavanger

9 100 000

Videreutdanning

Undervising, læring og samarbeid på digitale flater. Didaktisk bruk av datamaskin og nettbrett i klasserommet.

Universitetet i Stavanger

4 100 000

Videreutdanning

Ny nordisk læringsmodell (NorDSam) for fleksibel etter- og videreutdanning av optikere og annet helsepersonell

Universitetet i Sørøst-Norge

2 100 000

Videreutdanning

Videreutdanning i intervensjonsradiografi

Universitetet i Sørøst-Norge

1 400 000

Videreutdanning

Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

VID Vitenskapelige Høgskole AS

3 000 000

Videreutdanning

LED-BÆR - Ledelse og bæreaft

VID Vitenskapelige Høgskole AS

2 700 000

SUM

   

     139 070 000