Historisk arkiv

Nye tiltak rettet mot sårbare grupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag frem en tiltakspakke rettet mot sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon. Tiltakspakken på 158 millioner kroner skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av koronapandemien og smitteverntiltakene. Dette kommer i tillegg til omfattende tiltak som allerede er foreslått i budsjettet for 2021.

Koronapandemien har ført til at flere barn og unge, familier og eldre er kommet i en sårbar situasjon. Mange kan i større grad oppleve sosial isolasjon og ensomhet. Dette gjelder spesielt for barn og unge med særskilte behov, og mange eldre. I tillegg kan det reduserte undervisningstilbudet våren 2020 medføre økt risiko for frafall i videregående skole i tiden fremover. Pandemien har også hatt betydelig innvirkning på familieøkonomien, noe som kan gjøre familiesituasjonen vanskeligere.

Krisen rammer skjevt og enkelte barn og familier er mer utsatt. Personer fra lavinntektsfamilier, og lite eller ingen formell utdanning er overrepresentert blant de nye ledige. Barnefamilier ser også ut til å være noe mer utsatt enn familier uten barn. Tiltakene regjeringen foreslår skal bidra til å kompensere for dette.

Pakken som foreslås består av:

 • 75 millioner kroner til forlengelse av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten
 • 20 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen
 • 10 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
 • 10 millioner kroner til Fontenehus
 • 10 millioner kroner til tiltak for studenters psykiske helse
 • 7 millioner kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom
 • 7 millioner kroner til Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen»
 • 7 millioner kroner til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte i fengsler
 • 5 millioner kroner til Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner
 • 5 millioner kroner til hjelpetelefoner og digitale hjelpeverktøy
 • 1,8 millioner kroner til Mental helses’ telefon- og chattetjeneste «Foreldresupport»