Historisk arkiv

Nye pakkeforløp for psykisk helse og rus: Bedre behandling og mer forutsigbarhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene.

- Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten, sier helseminister Bent Høie. 

Høie på talerstol
Foto: HOD

 

Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at pasienten unngår unødvendig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen. 

Raskere utredning og behandling

Pasientene skal få raskere utredning og behandling. På samme måte som i pakkeforløpene for kreft innføres noen forløpstider. Utredning skal gjennomføres innen seks uker. For personer som henvises til pakkeforløp innen rusbehandling, skal det ikke være opphold mellom avrusning og behandling. For lidelser som psykoser og alvorlige spiseforstyrrelser anbefales det at ventetiden er maksimalt sju dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten. 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er helt sentralt i pakkeforløpene. Pasienten skal involveres i å lage behandlingsplan og skal kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres om nødvendig. 

- Pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging. Hans eller hennes pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig. Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og bedre involvering av pasienten og pårørende vil gi bedre behandling, sier Høie.

Somatisk helse

Pakkeforløpene skal sikre at den somatiske helsen til pasienten utredes og at de får behandling om nødvendig. Ansvaret for hvem som skal følge opp den somatiske helsen er tydeliggjort i pakkeforløpene.

- Mennesker som strever med psykiske lidelser og rusavhengighet lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Jeg mener at dette er en av de største ulikhetene vi har i landet vårt. En viktig grunn til dette er at de ikke får god nok utredning og behandling av somatisk sykdom. Det skal pakkeforløpene bidra til å endre på, sier Høie. 

Fakta om pakkeforløpene

Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene er utviklet i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljøer.

Det er utviklet seks pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus som skal implementeres i helsetjenesten høsten 2018 og starten av 2019. De tre første pakkeforløpene presenteres av Helsedirektoratet på en nasjonal konferanse 12. september.

Generelle pakkeforløp (publiseres av Helsedirektoratet 12. september)

Første pasient kan henvises til disse pakkeforløpene fra 1. januar 2019.

Tilstandsspesifikke pakkeforløp (publiseres av Helsedirektoratet 15. desember)

  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Første pasient kan henvises til disse pakkeforløpene fra 15. februar 2019. 

Overordnede mål for pakkeforløpene

  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.
  • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.
  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp.
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.