Historisk arkiv

Utsatte barn og unge skal få bedre hjelp fra det offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Kommunen skal samordne tjenestene og familier og barn med ekstra stort behov skal få sin egen barnekoordinator.

– Foreldrene skal slippe å bruke tid på å koordinere tilbudene fra det offentlige. Det er en belastning for familiene når det offentlige ikke snakker sammen og tjenestene ikke ser det store bildet. Det skal være en rød tråd fra skolen og barnehagen og til barnevernet, sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Familier skal få egen barnekoordinator

Regjeringen vil gjennomføre en likeverdsreform for å gjøre det enklere for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Derfor foreslår vi å innføre en rett til barnekoordinator for familier som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Barnekoordinator skal få myndighet til å beslutte i forhold som angår koordinering av velferdstjenester.

– Vi ønsker et samfunn som stiller opp og hvor alle blir ivaretatt og inkludert. Barnekoordinatoren skal sørge for at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Det håper jeg vil gjøre hverdagen enklere for hele familien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Individuell plan

Regjeringen vil innføre felles regler om individuell plan som skal gjelde for alle tjenester som har plikt til å utarbeide slike planer. Dette skal sikre lik forståelse av regelverket og fremme samarbeid mellom tjenestene. Vi foreslår å endre barnevernloven slik at individuell plan blir lovfestet som en rettighet som kan påklages, i likhet med det som gjelder etter de andre lovene.

– Vi vet at ikke alle barn og unge får rett hjelp i rett tid, og at ikke alle som trenger det får et helhetlig og koordinert tilbud. Slik skal det ikke være. En viktig årsak til dette er manglende samarbeid og samordning mellom velferdstjenestene. Regjeringen vil derfor styrke oppfølgingen av barn og unge som trenger hjelp og familiene deres gjennom bedre og økt samarbeid mellom velferdstjenestene, som barnevernet, helsetjenesten, NAV og skolene. Formålet med forslagene vi nå sender på høring er at tjenestene som gis skal være helhetlige og samordnet. Samarbeid skal være en integrert del av tjenesten som barna får av det offentlige, sier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF).

Kommunen får plikt til å samordne

En hovedutfordring i dag er at det ikke alltid er klart hvem som skal koordinere eller samordne de ulike tjenestene. Regjeringen foreslår derfor å innføre en plikt for kommunen til å samordne samarbeidet mellom de ulike velferdstjenestene.

– Det er kommunene som er tettest på folks liv og som best kan sikre at tjenestene blir godt samordnet. Kommunene skal også samordne de kommunale tjenestene med tjenester fra fylkeskommunene, staten og private aktører, sier Melby.  

I høringsnotatet foreslås det endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Det er også foreslått en felles forskrift om individuell plan.