Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge. Det blir foreslått å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg blir det foreslått å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og brukerrettighetsloven. Det blir også foreslått å harmonisere reglene om individuell plan, å innføre en plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan og å innføre en felles forskrift om individuell plan.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2020

Vår ref.: 20/3474

Høringsnotat – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Høringsnotatet er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Videre inneholder det forslag til en felles forskrift om individuell plan.

Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Departementene foreslår å harmonisere og styrke velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester, både i enkeltsaker og ut over oppfølgingen av det enkelte barn og ungdom. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge med sammensatte vansker og lidelser, og som mottar tjenester fra begge tjenestenivåene. Videre foreslår departementene at kommunen skal ha en tydelig plikt til å avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet for barn og unge som trenger helhetlige og samordnede tjenester.

Departementene foreslår å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Forslaget er en del av regjeringens Likeverdsreform. Departementene foreslår i tillegg å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og brukerrettighetsloven.

Departementene foreslår å harmonisere reglene om plikt til å tilby individuell plan i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven, slik at vilkårene blir mest mulig like på tvers av sektorene. Departementene foreslår videre å endre barnevernloven slik at individuell plan lovfestes som en rettighet som kan påklages. Samtidig foreslår departementene å harmonisere de andre velferdstjenestenes plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan, og å innføre en slik medvirkningsplikt for velferdstjenester som ikke har en slik plikt i dag. I tillegg foreslår departementene en felles forskrift om individuell plan for de velferdstjenestene som har plikt til å utarbeide slike planer.

Enkelte forslag i dette høringsnotatet innebærer oppgaveendringer for kommunen eller andre aktører. De fleste forslagene er imidlertid en tydeliggjøring eller presisering av gjeldende rett. Formålet med forslagene er først og fremst å tydeliggjøre kommunens eksisterende ansvar for å sørge for at velferdstjenestene samarbeider på tvers av sektorer, slik at det enkelte barn og den enkelte unge får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Det er vanskelig å tallfeste administrative og økonomiske konsekvenser av disse forslagene. Departementene ber derfor særskilt om høringsinstansenes vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på https://www.regjeringen.no/id2715285

Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Høringsfristen er 1. november 2020.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen 

Kristin Ryan (e.f.)                                                                              
avdelingsdirektør                                                                Linn Kvinge
                                                                                               seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Datatilsynet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for e-helse
 • Forbrukertilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 •  
 • Fylkesmennene
 • Sivilombudsmannen
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 •  
 • Alle landets familievernkontor
 • Alle landets incestsentre
 • Alle landets krisesentre
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Barneombudet
 • Barnesakkyndig kommisjon
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten – Region Midt-Norge
 • Barne-, ungdoms, og familieetaten – Region Nord
 • Barne-, ungdoms, og familieetaten – Region Sør
 • Barne-, ungdoms, og familieetaten – Region Vest
 • Barne-, ungdoms, og familieetaten – Region Øst
 • Barnevernets kompetansesentre
 • Bioteknologirådet
 • Brønnøysundregisteret
 • Bufetat region sør
 • Bufetat region nord
 • Bufetat region vest
 • Bufetat region øst
 • De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Den norske dommerforening
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
 • De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
 • Domstolsadministrasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Fylkesrådet for funksjonshemmede
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse- og sosialombudet i Oslo
 • Helsepersonellnemnda
 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
 • Husbanken
 • Institutt for helse og samfunn HELSAM
 • Kompetanse Norge
 • KRIPOS
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • Landets helseforetak
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Regionale helseforetak
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Sámediggi/Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Språkrådet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statens legemiddelverk
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statped
 •  
 • Høgskolene
 • Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
 • Universitetene
 • Statlige videregående skoler
 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge
 • Fana medisinske senter
 • Forskningsrådet
 • Informasjonssenteret Hieronimus
 • Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
 • Institutt for mentalisering
 • Institutt for psykoterapi
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter
 • Norsk helsenett SF
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 • Personvernnemnda
 • Regionalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) – Midt
 • Regionalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) – Nord
 • Regionalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) – Sør
 • Regionalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) – Vest
 • Regionalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) – Øst
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Rådet for psykisk helse
 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • Senter for omsorgsforskning
 • Statens barnehus
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
 • VID vitenskapelige høgskole
 •  
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Atferdssenteret
 • Delta
 • Dysleksi Norge
 • Espira
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lærernes Yrkesforbund (LY)
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Parat Helse
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Tekna
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 •  
 • Actis
 • ACOS AS
 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
 • Allmennlegeforeningen
 • Amnesty International Norge
 • Anonyme alkoholikere
 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
 • Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barn av rusmisbrukere – BAR
 • Barnekreftforeningen
 • BarnsBeste
 • Bedriftsforbundet
 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
 • Bipolarforeningen
 • Blå Kors Norge
 • Borgestadklinikken
 • CGM (Compugroup Medical Norway AS)
 • Caritas Norge
 • Civita
 • Dedicare
 • Delta
 • Den Norske Advokatforening
 • Diabetesforbundet
 • DIPS ASA
 • DNT – edru livsstil
 • Elevorganisasjonen
 • Erfaringssentrum
 • Europharma AS
 • Familiekanalen
 • Familieklubbene i Norge
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Fontenehus Norge
 • Forandringsfabrikken
 • Forbundet mot rusgift
 • Foreningen for blødere i Norge
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Foreningen for Muskelsyke
 • Foreningen for kroniske smertepasienter
 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
 • Foreningen tryggere ruspolitikk
 • Foreningen vi som har et barn for lite
 • Foreningen 2 Foreldre
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Foreningen Menn og Omsorg
 • Forum for barnekonvensjonen
 • Forskerforbundet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Frambu
 • Frelsesarmeen
 • Frelsesarmeens barne- og familievern
 • Frischsenteret
 • Frivillighet Norge
 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Gatejuristen Oslo
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Helsetjenestens Lederforbund
 • Helseutvalget
 • HIV-Norge
 • Hjernerådet
 • Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
 • Humanetisk forbund
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Ideelt barnevernsforum
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • IOGT Norge
 • IRIS
 • Ivareta – Pårørende berørt av rus
 • Ja, det nytter
 • Junior- og barneorganisasjonen JUBA
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juristforbundet
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juvente
 • Kirkelig pedagogisk senter
 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
 • Kirkens Bymisjon
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Kreftforeningen
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristent pedagogisk forum
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)
 • KS Bedrift
 • KUN – Senter for kunnskap og likestilling
 • Kvinnefronten i Norge
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
 • Landsforeningen Alopecia Areata
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom
 • Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen for slagrammede
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
 • Landsforeningen we shall overcome
 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF
 • Landslaget for rusfri oppvekst
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lederne
 • Legeforeningens forskningsinstitutt
 • Legestudentenes rusopplysning
 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
 • Likestillingssenteret (Stiftelsen Kvinneuniversitetet)
 • LISA-gruppene
 • Marborg
 • Mental Helse Norge
 • Mental Helse Ungdom
 • MiRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
 • MS – forbundet
 • NA – Anonyme Narkomane
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges bygdekvinnelag
 • Norges døveforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fibromyalgi Forbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norges handikapforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norsk innvandrerforum
 • Norges kvinne- og familieforbund
 • Norges kristelige legeforening
 • Norges kvinne- og familieforbund
 • Normal Norge
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnevernsamband
 • Norsk Biotekforum
 • Norsk Cøliakiforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
 • Norsk Forbund for psykoterapi
 • Norsk Forbund for Svaksynte
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
 • Norsk Forening for cystisk fibrose
 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
 • Norsk forening for kognitiv terapi
 • Norsk Forening for nevrofibromatose
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
 • Norsk Gestaltterapeut forening
 • Norsk Helsesekretærforbund
 • Norsk Immunsviktforening
 • Norsk Intravenøs Forening
 • Norsk karakteranalytisk institutt
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Logopedlag
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk Medisinaldepot AS
 • Norsk Nettverk for Down Syndrom
 • Norsk OCD forening, ANANKE
 • Norsk Ortopedisk Forening
 • Norske Ortoptister forening
 • Norsk Osteopatforbund
 • Norsk Osteoporoseforening
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykoanalytisk Forening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norsk selskap for ernæring
 • Norsk senter for stamcelleforskning
 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
 • Norsk Tannpleierforening
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk Tourette Forening
 • Norske Fotterapeuters Forbund
 • Norske Homeopaters Landsforbund
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norske kveners forbund
 • Norske samers riksforbund
 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening
 • Norsk kvinnesaksforening
 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norsk studentorganisasjon
 • Nordlandsforskning
 • NTNU Samfunnsforskning
 • NUPI
 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
 • Lykkelige barn – Forening for foreldre med evnerike barn
 • Olympiatoppen
 • Omsorgsjuss
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre
 • Organisasjonen Voksne for Barn
 • Praksiseierforeningen
 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Prima Omsorg
 • Program for helseøkonomi i Bergen
 • Podium AS
 • proLAR
 • PRIO
 • Pro Sentret
 • Psykiatrialliansen BIL
 • Pårørendealliansen
 • Pårørendesenteret
 • Redd Barna
 • REFORM ressurssenter for menn
 • Regelrådet
 • Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • ROM – Råd og muligheter
 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Ryggforeningen i Norge
 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
 • Røde Kors
 • Sagatun brukerstyrt senter
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeidsforum for estetiske fag
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Selvhjelpsstiftelsen
 • Seniorsaken i Norge
 • Seniorstøtten
 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
 • Senter for samisk i opplæringa
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag
 • Senter mot seksuelle overgrep Telemark
 • SINTEF Helse
 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
 • Skeiv ungdom
 • Skolenes landsforbund
 • Skolelederforbundet
 • Spekter
 • Spillavhengighet Norge
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested
 • Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter
 • Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Stiftelsen Det er mitt valg
 • Stiftelsen Fransiskushjelpen
 • Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) og medlemssentra deira
 • Stiftelsen Golden Colombia
 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
 • Stiftelsen iOmsorg
 • Stiftelsen Kirkens Familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen Organdonasjon
 • Stiftelsen Phoenix Haga
 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Pårørendesenteret
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Stoffskifteforbundet
 • Tankesmien Agenda
 • Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening
 • Telemarksforskning
 • Trust Arktikugol
 • Turner Syndrom foreningen i Norge
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Ungdom mot narkotika – UMN
 • Ung i Trafikk
 • UNICEF Norge
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni Research AS
 • Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
 • Velferdsalliansen
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Vestlandske Blindeforbund
 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning
 • Visma
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge
 • Yngre legers forening
 •  
 • Abelia – forum for friskoler
 • Aleris Helse AS
 • Alliance Healthcare Norge AS
 • Farma Holding
 • Frittstående grunnskoler
 • Frittstående videregående skoler
 • Fürst medisinske laboratorium AS
 • IKT Norge
 • Kanvas
 • Kristne Friskolers Forbund (KFF)
 • Landets private sykehus
 • Læringsverkstedet
 • Norges Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norlandia
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Private barnehager
 • Private barnehagers landsforbund (PBL)
 • Private barnehager i Asker
 • Steinerbarnehagene Norge
 • Steinerskoleforbundet
 • The Association of Norwegian International Baccalaureate Schools
 • Trygge barnehager
 • Unicare
 • Virke
 • Volvat Medisinske Senter AS