Historisk arkiv

Ny Stortingsmelding lagt fram

Ingen skal havne utenfor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Stortingsmeldingen Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv legges frem i dag. I meldingen legger regjeringen vekt på behovet for samordning og helhetstenkning. Komplekse problemer krever tiltak på flere forskjellige områder.

I 2019 sto nesten 620 000 personer i alderen 18–66 år utenfor arbeid og utdanning. Det utgjør 18 prosent av alle i aldersgruppen. Det er et mål at flere inkluderes i arbeidslivet og at alle som ønsker det skal kunne delta i samfunnet. 

– Årsakene til utenforskap er sammensatte, og løsningene finnes ofte ikke hos NAV alene. For å inkludere flest mulig må det samarbeides på tvers av sektorene innenfor utdanning, arbeid og helse. Det er spesielt viktig å jobbe målrettet mot dette, spesielt i den tiden vi er i nå, når vi ser hvor skjevt pandemien slår ut, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meldingen illustrerer den helhetlige politikken som må til for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet.

Dette er noen av de mest sentrale tiltakene i meldingen

  1. Innovative innkjøp og sosiale entreprenører: For noen arbeidsledige passer ikke de tradisjonelle arbeidsmarkedstiltakene. Regjeringen gir NAV i oppdrag å ta i bruk flere innovative anskaffelser. Flere åpne og mindre anbud skal la små aktører og sosiale entreprenører prøve seg og oppskalere innen systemet.
  2. Mindre siloer og mer samarbeid: Utenforskap skyldes ofte helseproblemer og/eller manglende utdanning og opplæring. Problemene henger ofte sammen. Regjeringen vil legge til rette for bedre samhandling gjennom blant annet å styrke samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen om VGO, og ved å gi NAV og Helsedirektoratet et felles oppdrag knyttet til å redusere barrierene for samhandling mellom helse- og arbeidsrettede tjenester.
  3. Tidlig innsats via NAV: For mange går det lang tid fra de dropper ut av skolen til de dukker opp hos NAV. De er såkalte NEET (not in education, employment or training). Nå gir regjeringen NAV og Utdanningsdirektoratet ansvar for å etablere en pilot for økt samarbeid mellom NAV og oppfølgingstjenesten om tidlig innsats/forebygging.
  4. IPS Ung: Det igangsettes et forsøk med Individuell jobbstøtte (IPS) for unge under 30 år. NAV legger opp til at inntak av brukere kan starte allerede før sommeren, og at i underkant av 1700 unge vil få tilbud om IPS Ung.
  5. Arbeidsorientert uføretrygd: Mange med helseproblemer har vansker med å bli inkludert i arbeidslivet. Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt for arbeidsgivere å ansette folk med delvis nedsatt inntektsevne. Vi starter derfor planleggingen av et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd og trygdejustert lønn. Partene i arbeidslivet vil bli involvert i arbeidet.