Historisk arkiv

Tidligere innsats, raskere hjelp og bedre samarbeid om barn og unges psykiske helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

-Å investere i barn og unges liv er det beste vi kan gjøre for den enkelte og for samfunnet. Opptrappingsplanen skal legge grunnlaget for at barn og unge mestrer egne utfordringer og kan leve gode liv. Det innebærer at ungdom må bli sett og hørt, mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse, og tidligere og bedre hjelp, sier helseminister Bent Høie.

Opptrappingsplanen favner bredt og involverer alle deler av samfunnet. Den inneholder en rekke tiltak for å skape et samfunn som fremmer barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Tiltakene er rettet inn mot de arenaene hvor barn og unge lever livene sine, i familien, i barnehagene og på skolen, i nærmiljøet og på digitale arenaer.

-Barn og unges settes alltid først i Venstre og denne planen blir viktig for å sikre at vi gjør mer av det som virker. Som kultur- og likestillingsminister vil jeg sørge for at alle barn får mulighet til å delta i aktiviteter i kommunen sin, at vi bekjemper ensomhet og mobbing der barn og unge lever sine liv. Idretten, frivilligheten og kulturlivet spiller en sentral rolle for å gi alle barn tilhørighet, tro på egen verdi og egne ferdigheter. Bygger vi trygge barn, bygger vi en god framtid, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.  

Psykisk helse i folkehelsearbeidet

Godt folkehelsearbeid gir store muligheter for å fremme trivsel og livskvalitet hos barn og unge. Derfor skal psykisk helse være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Gjennom Folkehelseprogrammet skal det utvikles tiltak i kommunene som fremmer barn og unges psykiske helse og motvirker ensomhet.

-Ensomhet er en stor utfordring i vårt samfunn og ensomheten er mest utbredt blant våre unge og eldre. Det er viktig å jobbe for å motvirke ensomhet fordi det forringer livskvaliteten. Vi vil derfor vil utarbeide kampanjer som setter søkelys på ensomhet og hva vi som enkeltpersoner og fellesskap kan gjøre. Siden det er mange ensomme både blant de yngste og de eldste, vil vi også etablere flere møteplasser på tvers av generasjonene. Det kan for eksempel gjøres ved at sykehjem inviterer inn skoleklasser og nærmiljøet, eller at vi samlokaliserer sykehjem og studentboliger slik som i Horten kommune. Det er viktig å tenke nytt om møter mellom generasjonene, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.  

Fremme positivt selvbilde hos barn og unge

Mange barn og unge forteller om stort kroppspress, særlig fra sosiale medier. Det kan føre til dårligere psykisk helse. Opptrappingsplanen inneholder flere tiltak for å fremme et positivt selvbilde hos barn og unge. Regjeringen vil blant annet innføre folkehelse og livsmestring som tema i skolen. Det skal bidra til at elevene lærer å håndtere personlige og praktiske utfordringer.

-KrF fremmet i 2016 forslag i Stortinget om en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Jeg er glad for at denne planen nå er lagt frem. Den inneholder viktige tiltak for å styrke samarbeidet om barn og unges psykiske helse. Barne- og familiedepartementet jobber blant annet med flere tiltak for å motvirke kroppspress blant barn og unge. I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet oppretter vi også nye behandlings- og omsorgsinstitusjoner for barn og unge som har behov for både barneverntjenester og helsetjenester. Bedre samarbeid og samordning er avgjørende for å gi de barna og ungdommene som trenger det et best mulig tilbud, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Raskere hjelp og bedre behandling

Det er viktig at barn og unge har raskt får hjelp som er tilpasset deres behov. Regjeringen vil derfor bygger ut det digitale hjelpetilbudet og vil utvikle en egen nettportal for personer med angst og depresjon. Regjeringen vil også tydeliggjøre at helsestasjonene og skolehelsetjenesten kan tilby behandling for lettere psykiske tilstander, og ikke bare arbeide forebyggende.

- Regjeringen har trappet opp innsatsen innen psykisk helse for barn og unge betydelig siden 2013. Vi har blant annet styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over 1,3 milliarder, og har sørget for over 400 nye psykologer i kommunene. Nå legger vi frem en plan som peker ut retningen for den videre satsingen på barn og unges psykiske helse, og den videre opptrappingen av feltet. Penger til å følge opp opptrappingsplanen vil komme i de årlige statsbudsjettene, sier Høie.

Åtte departementer står bak opptrappingsplanen: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Les opptrappingsplanen her.