Historisk arkiv

Foreldres rett til omsorgspenger dobles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger,  også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Men situasjonen rundt Korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene (syke-barn-dager) kan fort bli brukt opp. Derfor dobles antall omsorgsdager for alle foreldre.

I Kongen i statsråd er det i dag forskriftsfestet flere endringer i regelverket, blant annet som oppfølging av Stortingets vedtak mandag 16. mars. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars.

– Dette gjør hele det politiske Norge fordi foreldre skal slippe å bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjelder ut 2020

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Frilansere

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

Mulig å overføre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Mindre kostnader for arbeidsgivere

Kraftig økt bruk av omsorgsdager i denne situasjonen, kan bety store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv. Arbeidsgiverperioden kortes derfor kraftig ned og arbeidsgiver skal bare betale de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.

– En utvidelse som det vi gjør nå ville blitt en stor økonomisk belastning for arbeidsgivere i en krevende tid. Staten tar derfor regningen for dette, sier Isaksen.

Ventedager for frilansere

Ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende tilsvarer denne reduserte arbeidsgiverperioden, ettersom de er sin egen arbeidsgiver. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV. Refusjon og utbetaling vil kunne ta noe tid i dagens pressede situasjon.

Vise smidighet

Statsråden oppfordrer likevel arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible.

– Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig bør benytte seg av det, sier statsråden.

 

Fakta om ny midlertidig ordning for omsorgspenger

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. 

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden. 

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Midlertidig forskrift

Les den midlertidige forskriften: