Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringen lanserer nytt kompetanseløft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen tar utfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på alvor. Gjennom Kompetanseløft 2025 vil regjeringen bidra til en faglig sterk tjeneste med tilstrekkelig og kompetent bemanning.

– Kommunene skal tilby tjenester som møter alle innbyggernes behov. Det krever at de har nok personell med riktig kompetanse og gode ledere, men også at de lykkes med brukerinvolvering og tverrfaglig samarbeid. Kompetanseløft 2025 er regjeringens bidrag til dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kompetanseløft 2025 inneholder en rekke virkemidler og tiltak som skal understøtte kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester. Etablering av en heltidskultur i tjenestene, redusert vikarbruk og derigjennom økt kontinuitet i bemanningen, løftes opp som noen av temaene det særlig vil jobbes videre med i planperioden 2021-2025. Partene vil inviteres til en videre dialog om oppfølgingen av Kompetanseløft 2025.

– Dette er regjeringens tiltakspakke for å møte utfordringer som knapphet på helse- og sosialfaglig personell, manglende kompetanse, for lite brukermedvirkning og svakheter i ledelse og planlegging. For å bygge fremtidens helsetjeneste må vi heve kvaliteten i alle ledd, og inkludere pasientene mer, sier Høie.

Kompetanseløft 2025 inneholder om lag 60 ulike tiltak for økt kompetanse i blant annet omsorgstjenesten, allmennlegetjenesten, tannhelsetjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykisk helse- og rusområdet. Noen av tiltakene i Kompetanseløft 2025 som foreslås styrket i budsjettet for 2021, er følgende:

 • 30 millioner kroner mer til såkalte Alis-avtaler for fastleger som er under spesialisering i allmennmedisin i kommuner med rekrutteringsutfordringer, til en samlet bevilgning på 102 millioner kroner.
 • 20 millioner kroner mer til Menn i helse, til en samlet bevilgning på 26 millioner kroner.
 • 20 millioner kroner til desentraliserte studier for ansatte i omsorgstjenestene.
 • 10 millioner kroner mer til Verdighetssenteret, til en samlet bevilgning på 22 millioner kroner.
 • 10 millioner mer til Aliskontorer som skal bistå kommuner med å etablere ALIS-avtaler og tilrettelegge for spesialistutdanning av leger i allmennmedisin, til en samlet bevilgning på 20 millioner kroner.
 • 5 millioner kroner til forsøk med fleksible kommunale avlastningstilbud for pårørende.

I tillegg er det en rekke tiltak som videreføres fra Kompetanseløft 2020, blant annet:

 • om lag 695 millioner kroner til ulike tiltak innenfor grunn-, videre- og etterutdanning av personell, deriblant spesialistutdanning av leger i allmennmedisin, finansiering av Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten og lønnstilskudd til utdanning innenfor avansert klinisk sykepleie
 • om lag 520 millioner kroner til kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten
 • om lag 390 millioner kroner til styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • om lag 305 millioner kroner til tilrettelegging for teamarbeid og nye arbeidsmetoder
 • om lag 44 millioner kroner i driftstilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • inntil 8,3 millioner kroner til nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp

Samlet foreslås om lag 2,2 milliarder kroner i bevilgning til tiltak i Kompetanseløft 2025 i 2021.