Historisk arkiv

Felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Nå går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. I dag signeres den nye Fritidserklæringen.

- Vi slår sammen våre krefter for å inkludere barna som ikke kan delta i fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes situasjon. Barna sier selv at det å kunne delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn er viktig. En rekke kommuner, lag og organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i organiserte tilbud, og nå skal vi få til enda mer. Norge er i verdenstoppen i frivillighet. Muligheten for å lykkes med dette arbeidet er derfor stor, sier statsminister Erna Solberg (H). 

Last ned Fritidserklæringen (PDF).

Barn i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier med dårlig råd. Ett av tre barn fra fattige familier deltar ikke i en organisert fritidsaktivitet, mens 8 av 10 barn deltar. Familier med dårlig råd må i mye større grad spare opp penger og planlegge slike aktiviteter. Dette gjør at barna lar være å spørre om å få delta, for å skjerme foreldrene sine og for å unngå skuffelser. 

- Vi har et felles ansvar med å oppfordre kommunene, lokale lag og organisasjoner til å samarbeide om en fritidsaktivitet for alle. Målet om at alle skal ha mulighet til å delta må settes på dagsorden lokalt og nasjonalt, sier barneminister Solveig Horne (FrP). 

- Frivillige organisasjoner innen idrett, kunst og kultur spiller en avgjørende rolle for barn og unges fritidsaktiviteter. Å delta gir venner, fellesskap og mange positive opplevelser. Det har stor betydning for en god oppvekst, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Se bilder fra signeringen på Flickr.

Lokale løsninger

Løsningene for hvordan barn kan delta i organiserte tilbud, vil variere fra kommune til kommune og mellom lokale organisasjoner, klubber, lag og foreninger. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over aktiviteten de skal delta i. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter som sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder.

- Jeg håper og tror denne erklæringen vil inspirere enda flere lokalpolitikere til å legge til rette for en best mulig fritid for ungene våre. Rundt i Kommune-Norge har jeg sett mange gode eksempler på samarbeid, og jeg vet at mange lokalpolitikere er opptatt av hvordan kommunene skal legge til rette for at barn og unge uansett bakgrunn får delta, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Sammen med KrF og Venstre la regjeringen frem strategien Barn som lever i fattigdom i mai i fjor. Strategien er en viktig del samarbeidsavtalen, og er høyt prioritert av alle fire partiene. Tiltakene skal hjelpe barn slik at alle har lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet er å forebygge at fattigdom går i arv, og dempe konsekvensene for barn og ungdom her og nå. Signeringen av Fritidserklæringen er oppfølging av et av tiltakene i strategien.

Flere tilskuddsordninger har blitt styrket de siste årene gjennom budsjettforlikene mellom regjeringen og KrF og Venstre.

- Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter. Det er viktig å være sammen med jevnaldrende på fritiden, og det foregår ofte gjennom lek og aktivitet, sier Horne. 

En rekke tiltak som inngår i strategien Barn som lever i fattigdom, vil bli sett i sammenheng med Fritidserklæringen. Regjeringen legger til rette for at kommunene og organisasjonene kan benytte tilskuddsordningene og andre virkemidler i strategien.

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Blant annet er den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom styrket, og er nå på 164 millioner kroner. Fra i år skal kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Den skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå og sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som trenger hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet er at offentlig og privat innsats skal virke godt sammen. 

- God utveksling av informasjon om dagens løsninger og behov kan bidra til et bredere og bedre tilbud. Vi må samarbeide om å gi god og tilpasset informasjon til barn, ungdom og foresatte som står utenfor de organiserte fritidstilbudene. Samfunnet må ta et ekstra ansvar for å sikre det sosiale sikkerhetsnettet for barn i fattige familier. Barna skal ikke lastes for foreldrenes situasjon, sier Horne. 

Regjeringen vil ha med flere i arbeidet, og oppfordrer kommuner, organisasjoner og lag til å signere erklæringen. 

De som signerte Fritidserklæringen 7. juni:

Regjeringen ved: Statsministeren, barne- og likestillingsministeren, kulturministeren, kommunal- og moderniseringsministeren og statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet. 

Organisasjonene ved: KS, Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité (NIF), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom ved organisasjonene Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Voksne for barn.

Stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Abid Q. Raja (V) deltok på arrangementet.