Historisk arkiv

Rekordmange søknader til tiltak mot barnefattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Aldri før har flere søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i år er på 193,4 millioner kroner. Nå er det klart hvilke tiltak som får støtte til å legge til rette for at flere barn og unge kan delta på sosiale arenaer.

- Dessverre er mange av de som lever i lavinntekt i Norge i dag småbarnsfamilier. Det viktigste vi kan gjøre for disse familiene er å få foreldrene i arbeid. Men barndommen er her og nå for disse barna. Derfor er det så viktig å arbeide for at de barna som vokser opp i fattige familier får være med når alle andre deltar på fritidsaktiviteter eller er på ferie. Tilskuddsordningen gjør det mulig for barn og unge å delta på ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Se Bufdirs oversikt over alle tiltakene som får støtte her.

Regjeringen har satt i gang flere tiltak mot barnefattigdom, blant annet en egen strategi mot barnefattigdom som ble lansert i 2015. Den inneholder 64 tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling.

- Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå. Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, søknadsbasert ordning for forsøk med gratis barnehage og SFO og vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend. Dette er målrettede tiltak som hjelper de som trenger det mest, sier statsråd Horne.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom ble lansert i 2014 og har gjort det mulig for mange barn, unge og familier med dårlig økonomi å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Tiltakene kan være turer og aktiviteter i nærmiljøet, utstyrsbanker, sommerjobbprosjekt, og ferieleirer.

Tiltakene drives av trygge voksne som på ulikt vis sørger for at barn og ungdom som trenger det blir inkluderte i aktiviteter sammen med jevnaldrende. For mange er det å være på ferie sammen med andre familier et høydepunkt både for foreldre og barn. Mange tiltak har forebyggende effekt, for eksempel gjennom arbeidstrening eller ved å rette seg mot særlig utsatte grupper, som barn med foreldre i fengsel eller familier med psykiske problem eller rusproblem. Det store flertallet av tiltakene fremmer integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Både frivillige organisasjoner, kommuner og private aktører får støtte gjennom tilskuddsordningen. 50,6 millioner kroner er øremerkede midler som går til organisasjonene Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og MOT. Tiltak der frivillige organisasjoner og forebyggende tjenester i kommunene samarbeider er prioritert. Alle landets fylker får støtte og Nord-Norge er bedre representert enn tidligere.

- Jeg er veldig glad for at så mange kommuner og organisasjoner engasjerer seg i dette formålet og skaper gode tiltak som kommer utsatte barn og unge til gode. Jeg har besøkt mange av tiltakene rundt omkring i landet, blant annet Ferie for alle i regi av Røde Kors, og ser hvor mye det betyr for de familiene som er med på disse tiltakene, sier statsråden.

Trykk her for å se fylkesvis oversikt over tildelte midler, barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og tildelinger per barn i lavinntektsfamilier.