– Økt kvalitet i praksisdelen av helse- og sosialfag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er for stor variasjon i kvaliteten i praksisdelen av helse- og sosialfagene i høyere utdanning. Det viser en ny rapport som har flere forslag til hva som kan gjøres med utfordringene.

Kunnskapsdepartementet har mottatt rapporten som er laget av Universitets- og høgskolerådet. De viktigste forslagene er lik lovfesting og bedre finansiering av praksisstudiene, at veilederne har formell kompetanse og at samarbeidet mellom institusjonene styrkes.

– Jeg vil takke alle som har bidratt med stor innsats og mye engasjement i dette omfattende arbeidet med å utvikle bedre kvalitet i helse- og sosialfagutdanningene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De viktigste forslagene til tiltak:

  • Mer lik lovfesting og finansiering av praksisstudiene.
  • Forpliktende samarbeid om praksisstudier mellom utdanningsinstitusjonene med egne samarbeidsavtaler og felles rammeplan/forskrift.
  • Økt krav til veilederes kompetanse. Forskriftsfestet krav om formell kompetanse.
  • Nye karriereveier for helsepersonell som har mye praksisveiledning i jobben.
  • Øke antallet kombinerte stillinger (personer som jobber både i helsetjenesten og driver undervisning) for å utvikle et tett og forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksis.
  • Økt harmonisering mellom studiesteder. De ulike utdanningsstedene bør ha lik standard for samme type utdanning.

 Rapporten peker også på at berørte departementer må bli flinkere til å samarbeide for å sikre bedre kvalitet i praksisdelen av helse- og sosialfagutdanningene. Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal samarbeide om oppfølgingen av rapporten.

– Vi vil samordne dette arbeidet med de andre departementene. Vi vil også ta med oss forslagene fra denne rapporten inn i arbeidet med meldingen til Stortinget om utdanningskvalitet som kommer våren 2017, sier Røe Isaksen.

110 studieprogrammer som kvalifiserer til 19 forskjellige helse- eller sosialfaglige profesjoner, fordelt på 31 høyere utdanningsinstitusjoner er gjennomgått i rapporten. Studenter og representanter fra helse- og velferdstjenestene har vært med i arbeidet, og mer enn 200 personer har bidratt. Organiseringen av arbeidet har bidratt til god forankring både i tjenestene og i utdanningsinstitusjonene.

Rapporten er en oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, Samspill i praksis. Kunnskapsdepartementet ga Universitets- og høgskolerådet i oppdrag å gjennomføre prosjektet Kvalitet i praksisstudier i perioden 2013-2015.

Les hele rapporten her