Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny konvensjon beskytter kvinner mot vold

Den omtales som «gullstandarden» alle bør strekke seg etter. Med Istanbul-konvensjonen tar Europa en lederrolle internasjonalt for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner.

Foto: Shutterstock.com

Hva er konvensjon?

Betegnelse på avtale mellom stater som er ment å være folkerettslig bindende.

Fire kriterier: Den må være juridisk bindende, den må inngås mellom stater eller organisasjoner, den må reguleres av internasjonal rett, og den må være skriftlig.

Et land som har ratifisert en konvensjon, er forpliktet til å oppfylle innholdet i konvensjonen overfor landets innbyggere og i sitt lovverk.

Kilde: regjeringen.no

– Alle må handle nå for å forbedre livene til de mange kvinner og jenter som er utsatt for vold bare på grunn av sitt kjønn, sier Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i forbindelse med at konvensjonen trer i kraft.

Konvensjonen har som formål å bekjempe vold mot kvinner gjennom forebygging, beskyttelse, straffeforfølgelse og overvåkning.

Den tetter igjen et stort gap i Europas beskyttelse av kvinners rettigheter. Utfordringene er store. EUs kontor for grunnleggende rettigheter anslår at 13 millioner kvinner i har opplevd fysisk vold i EUs medlemsstater det siste året. 3,7 millioner har vært utsatt for seksualisert vold.

     Les mer: Om Istanbul-konvensjonen

Europarådets konvensjon mot vold mot kvinner var klar i Istanbul i mai 2011. Siden da har medlemslandene som signerte, brukt tiden på å få konvensjonen ratifisert i sine nasjonale parlamenter.

10 land måtte ratifisere konvensjonen før den kunne tre i kraft. Det ble klart på forsommeren, og per i dag har 14 land ratifisert konvensjonen: Albania, Andorra, Bosnia og Herzegovina, Danmark, Italia, Malta, Montenegro, Portugal, Serbia, Spania, Sverige, Tyrkia, Tyskland og Østerrike. I Norge og 21 andre land pågår fortsatt ratifiseringsprosessen.

Konvensjon med forpliktelser
Landene som har godkjent konvensjonen, har blant annet forpliktet seg til:

  • Opplæring av fagfolk i nær kontakt med ofrene
  • Jevnlige holdningskampanjer
  • Inkludere spørsmål om likestilling og ikke-voldelig konfliktløsning i undervisningsmateriell
  • Tilby behandling til partnere som utøver vold i hjemmet og seksualforbrytere
  • Tett samarbeid med frivillige organisasjoner
  • Engasjere medier og privat sektor for å bekjempe kjønns-stereotypier og fremme gjensidig respekt

FNs kvinnekomité har omtalt konvensjonen som en gullstandard i arbeidet mot vold mot kvinner i verden.

Europarådet er nå i ferd med å etablere et eget organ (GREVIO) som skal overvåke at landene følger opp de forpliktelsene som ligger i konvensjonen.

Gjennom EØS-midlene hjelper Norge en rekke land i Sentral- og Sør-Europa med å oppfylle kravene i konvensjonen. I noen land er også Europarådet direkte engasjert som rådgiver og samarbeidspartner i våre programmer for å bekjempe vold mot kvinner. Det gjelder blant annet i Bulgaria, Polen, Romania og Slovakia.

Norge bidrar med rundt 200 millioner kroner til programmer og prosjekter i til sammen 14 mottakerland av EØS-midler for å bekjempe vold mot kvinner og jenter.

     Last ned: Brosjyre om EØS-midlene og innsats for å bekjempe vold mot kvinner

Statssekretær i markering 
Europarådet har invitert til felles europeisk markering av konvensjonens ikrafttredelse i Roma 19. september. På talelisten står blant annet Europarådets visegeneralsekretær Gabriella Battaini-Dragoni, Italias utenriksminister Federica Mogherini og statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Stub.

Til toppen