Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyse av norsk matforsyning klar

Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning.

Direktoratet har analysert hendelser som skal gi et bredt bilde av påkjenninger som kan ramme norsk matforsyning. De har ikke funnet hendelser med høy risiko for norsk matforsyning. 

Det kan forekomme ulike former for forstyrrelser i matvareforsyningen, som for eksempel logistikkproblemer og kortvarig knapphet på enkelte varer. Noen hendelser kan isolert sett få følger, men det vil ikke ha store konsekvenser for matforsyningen til befolkningen. 

En forutsetning for dette virkelighetsbildet er at vi har et fortsatt fungerende handelssystem, som gjør det mulig å importere mat. På lengre sikt kan klimaendringer og andre utviklingstrekk føre til at denne forutsetningen blir utfordret. 

Tilgangen på fisk og fiskeprodukter i en krisesituasjon ventes ikke å bli problematisk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har kommet med 14 forslag til risikoreduserende tiltak. En oversikt over disse finnes i vedlegg 2 til rapporten. 

Regjeringen vil vurdere ROS-analysen for norsk matforsyning og komme tilbake til Stortinget på egnet måte og tidspunkt. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen