Åpning av Tolldagen 2016

– Regjeringen har igangsatt en historisk styrking av Tolletatens grensekontroll. Satsingen på grensekontrollen innebærer blant annet at vi får over 120 nye tollere i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent, sa finansminister Siv Jensen (FrP) under åpningen av Tolldagen 2016 i dag.

Sjekkes
mot fremføring

 

Kjære deltakere og arrangør,

Det er en stor glede for meg å kunne åpne Tolldagen 2016, en arena der Tolletaten og næringslivet møtes.

For at regjeringen skal nå våre mål om velfungerende rammebetingelser for næringslivet, er det samarbeidet vi og offentlige etater har med dere - næringslivet og organisasjonene i næringslivet - spesielt viktig.

God informasjon om "hvor skoen trykker" er verdifullt for oss når regelverk, prosedyrer eller IKT-løsninger skal utformes eller endres.

En slik arena er nyttig for at man kan prate sammen og knytte kontakter som senere kan være verdifulle i et slik arbeid og komme begge parter til gode.

Vi er åpenbart inne i en spennende tid for Tolletaten.

Overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten vil være fullført ved årsskiftet. Alt ligger da til rette for at Tolletaten kan konsentrere seg om sitt samfunnsoppdrag og sine kjerneoppgaver:

Etaten skal drive god og effektiv grense- og varekontroll og legge til rette for effektiv inn- og utførsel av lovlige varer for næringslivet og reisende.

Et viktig ledd i dette arbeidet er å fornye og forenkle vareførselsprosedyrer i godt samarbeid med næringslivet.

Tolletaten har også en svært viktig rolle som samfunnsbeskytter. Jeg mener det er helt avgjørende for samfunnssikkerheten i Norge at vi har en sterk grensekontroll.

Det har flere utviklingstrekk i de senere årene vist oss, og jeg mener jobben dere gjør er viktig for tryggheten til folk flest.

Hverdagen i grensekontrollen er i rask endring og at etatens oppgaver i grensekontrollen blir stadig mer kompliserte.

Vi ser en utvikling mot mer organisert kriminalitet, med aktører som blir mer profesjonelle og kyniske.

Samtidig har sterk trafikkvekst de siste årene medført lavere kontrolldekning ved grenseovergangene.

Internett er i tillegg en sterkt voksende arena for direkte import og omsetning av illegale varer som kommer inn i landet i små, ordinære postforsendelser.

Det har vært viktig for denne regjeringen at etatene skal få rendyrke sine oppgaver, det vil gjøre tjenestene mer profesjonelle og vi vil kunne spare samfunnet for betydelige ressurser.

Ved overføringen av oppgaver til Skatteetaten og en mer rendyrket oppgaveportefølje, kan Tolletaten i større grad ha oppmerksomhet på, prioritere og forbedre sin kontrollvirksomhet.

Regjeringen har samtidig igangsatt en historisk styrking av Tolletatens grensekontroll. Satsingen på grensekontrollen innebærer blant annet at vi får over 120 nye tollere i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent!

Det er jeg glad for at vi har funnet rom for å prioritere, fordi jeg mener deres arbeid er av avgjørende betydning for vår trygghet.

Etaten jobber også intenst med å plassere ut kameraer med skiltgjenkjenningsutstyr på alle landeveis grenseoverganger. Om tre år fra nå skal alle kjørbare grenseoverganger være dekket.

Tolletaten er også i ferd med å styrke analyse- og etterretningskapasiteten sin kraftig, og i 2017 skal Tolletaten etablere et senter for etterretning- og analyse.

Samtidig har Regjeringen foreslått 25 mill. kroner til etablering av ny IKT-løsning til bruk i Tolletatens kontrollvirksomhet. Disse tiltakene vil styrke både vareførselsadministrasjonen og grensekontrollen.

Tolletaten skal legge til rette for en god vareflyt for næringslivet og når etaten nå styrker grensekontrollen, skal kontrollinnsatsen hovedsakelig være rettet mot de som forsøker å innføre ulovlige eller restriksjonsbelagte varer.

Et godt eksempel på dette er Tolletatens prosjekt "Ekspressfortolling på vei".

Prosjektet skal legge til rette for behandling av deklarasjoner og risikovurdering før varen kommer til grensen, og vil også åpne for elektronisk registrering og frigjøring av varer ved grensepassering.

Styrket kapasitet og kompetanse på å vurdere og analysere tilgjengelig informasjon skal også gjøre hverdagen enklere for dere lovlydige importører og transportører, gjennom at kontrollen nå skal bli enda mer kunnskapsbasert og målrettet.

Vi vet det finnes informasjon i dag som ikke i tilstrekkelig grad nyttiggjøres i kontrollen. Dette fører til at kontroller i større grad en nødvendig må basere seg på den enkelte tjenestemanns vurderinger og erfaring.

Her forventer jeg store steg fremover fra etaten i de kommende årene og jeg opplever at etaten også forventer det samme av seg selv.

Hele den statlige forvaltningen skal bli mer brukerorientert. Også i Tolletaten blir brukerorientering og effektiv kommunikasjon med næringslivet og samarbeidende etater stadig viktigere.

Automatisering av prosesser, digitalisering og IT-verktøy skal tas i bruk for å gjøre jobben raskere og smartere til fordel for både næringslivet og publikum.

Regjeringen har store ambisjoner for å forenkle Norge, og har mål om velfungerende rammebetingelser for næringslivet.

Forenkling er derfor kjernepunktet i regjeringens arbeid for å bedre konkurransekraft og for å avbyråkratisere offentlig sektor.

Forenklingstiltakene skal ikke bare redusere næringslivets byrder; de skal også bidra til effektiv bruk av våre samlede ressurser.

Det handler om å gjøre arbeidsprosesser enklere og i større grad utvikle offentlig sektor gjennom digitale tjenester.

Når det gjelder digitalisering viser internasjonale undersøkelser at Norge ligger i toppen med moderne og gode løsninger for næringslivet. Likevel skal vi bli enda flinkere fremover.

Endret organisering ved overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten legger også til rette for forenkling for næringslivet. Mange av dere har fått et nytt kontaktpunkt etter oppgaveoverføringen.

Skatteetaten har eller er i ferd med gjennomføre tiltak som reduserer de administrative kostnadene for næringslivet med over 1 milliard kroner årlig.

Dette arbeidet stopper aldri og jeg håper dere vil jobbe tett også med Skatteetaten for sammen å komme opp med gode tiltak som gir gevinster både for næringslivet og det offentlige.

Siden vi inntok regjeringskontorene høsten 2013 har vi satt i gang flere tiltak for å gjøre næringslivets hverdag og folk flest sitt møte med offentlig sektor enklere.

Regjeringen vil fortsatt prioritere ytterligere forenklinger det nærmeste året slik at det er lett å gjøre lett for næringslivet – og det er derfor viktig med et fortsatt godt samarbeid mellom regjeringen og næringslivet.

Som nevnt er det en spennende tid for Tolletaten. Det blir viktig å samarbeide godt med næringslivet og utnytte de mulighetene som teknologien gir oss.

Jeg er en teknologioptimist, og jeg gleder meg over de fremskrittene vi stadig opplever, som gjør hverdagen vår enklere og næringslivets arbeid mer effektivt. Det er abolutt spennende.

Jeg har store forventninger til etatens framtidige arbeidsmetoder som i stor grad skal være etterretnings- og risikobaserte, og som skal bidra til en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette er også i tråd med Regjeringens politikk om mer effektiv ressursbruk i staten.

Håper dere får en nyttig og bra dag! Takk for oppmerksomheten.

Til toppen