Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 – invitasjon til å gi innspill

Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi og inviterer alle interesserte til å gi innspill innen 15. juni 2020.

– Skal vi nå målet om 10 prosent reduksjon i alkoholforbruket innen 2025, må alle bidra, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og berørte departementer. Men Norge har også sterke fagmiljøer og en kommunal forvaltning med et stort ansvar for forvaltningen av alkoholloven og for folkehelsen. Samtidig har frivillig sektor lange tradisjoner i drive fram tiltak på alkoholområdet.

– Det er viktig for meg å lytte til både faglige råd og ideologiske synspunkter i utviklingen av en ny alkoholstrategi, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Innspill kan sendes [email protected]. Innspillene kan merkes «Nasjonal alkoholstrategi».

– Alkoholforbruket i Norge er lavt i europeisk sammenheng, mye takket være en bevisst alkoholpolitikk. Hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk ligger fast, men det er fortsatt mye å hente i å jobbe forebyggende, sier Høie.

Bakgrunn for strategien

Granavolden-plattformen varsler at regjeringen vil «legge fram en nasjonal alkoholstrategi for å følge opp gjeldende målsetning om reduksjon i skadelig alkoholkonsum, og etablere et samarbeid med idretten og arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i idrett og arbeidsliv og verdien av alkoholfrie arenaer».

Alkoholstrategien ble også varslet i folkehelsemeldingen som ble lagt fram i fjor vår, Stortingsmelding 19 (2018–2019) Gode liv i eit trygt samfunn.

Rammer for strategien

  • Målet er å redusere alkoholforbruket i befolkningen med minst 10 prosent innen 2025 sammenliknet med 2010. Dette er en del av WHOs globale handlingsplan for forebygging og begrensning av ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases, NCD).
  • Folkehelseinstituttet overvåker måloppnåelse gjennom nasjonalt tilpassede indikatorer og måltall (alkoholforbruk per innbygger, høyt alkoholinntak og alkoholavhengighet): https://www.fhi.no/ml/alkohol/
  • Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, og det er ønskelig med forslag til tiltak som kommer i tillegg til de regulatoriske virkemidlene i norsk alkoholpolitikk: bevillingsordningen, reklameforbudet, aldersgrenser, vinmonopol og alkoholavgifter.
  • Alkoholstrategien skal være en forebyggingsstrategi der også tidlig innsats vil være viktig.
  • Strategien kan omhandle virkemidler i alle relevante samfunnssektorer, både i offentlig forvaltning, næringslivet og frivilligheten.
  • Det skal etableres et samarbeid med idretten og arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i idrett og arbeidsliv og verdien av alkoholfrie arenaer.
  • Strategien vil også ses i sammenheng med gjennomføringen av regjeringens rusreform og eventuelle innsatsområder som følger av denne.
  • Det alkoholforebyggende arbeidet rettet mot ungdom skal styrkes. Det vil være særlig viktig å koordinere arbeidet opp mot å styrke det øvrige rusforebyggende arbeidet og mot rusreformen.
  • Det tas sikte på å legge fram strategien høsten 2020.
Til toppen