Årlige justeringer av tilskudd til private barnehager og endring i finansieringsforskriften

Regjeringen har i statsråd i dag fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager, i tråd med den årlige justeringen. Det er i tillegg fastsatt endringer i finansieringsforskriften i tråd med regjeringens budsjettforslag om å redusere pensjonspålaget. Regjeringen fastsetter endringene nå, slik at det blir mulig for kommunene å ta hensyn til dette når de skal fatte sine årlige vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober.

Årlige justeringer i driftstilskudd og kapitalinnskudd
Regjeringen har i statsråd fastsatt nye nasjonale satser for driftstilskudd til private barnehager. Satsene skal brukes av kommunene når de som ikke har egne kommunale barnehager som kan gi grunnlag for å beregne tilskuddssatser til private barnehager.

Regjeringen har også fastsatt nye nasjonale satser for kapitaltilskudd. Det er ingen reell endring av kapitaltilskuddet, og det er dermed heller ingen innsparing for staten.  Departementet har som normalt foretatt en teknisk justering av kapitaltilskuddet. Disse satsene justeres hvert år basert på forventet rentenivå og forventet prisvekst i 2021. Fordi rentenivået er lavt og anslått prisvekst for 2021 er unormalt lav som følge av koronautbruddet, er satsene for kapitaltilskudd til private barnehager noe redusert.

Alle kommunene bruker de nasjonale satsene når de utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager. Satsene varierer noe, avhengig av hvilke år de ulike barnehagene har blitt godkjent.

Endringer i pensjonstilskudd
I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private barnehager fra dagens 13 prosent til 11 prosent. Dette gir en samlet innsparing på 215 millioner kroner i 2021. Bakgrunnen for reduksjonen er at de aller fleste barnehagene, nærmere bestemt 94 prosent, har fått mer penger i pensjonstilskudd enn de har i pensjonsutgifter.

Samtidig ønsker regjeringen å innføre en toårig skjermingsordning for enkeltstående barnehager. Den har til hensikt å sørge for at barnehager med mindre økonomisk handlingsrom får litt tid til å tilpasse seg det nye pensjonstilskuddet. Regjeringen har i dag fastsatt endringer i finansieringsforskriften for pensjonspåslaget i tråd med forslagene som er fremmet i Prop. 1 S (2020-2021).

Kommunene har plikt til å fatte vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober. Derfor fastsetter regjeringen  forskriftsendringene nå. På den måten kan kommunene ta hensyn til de nye pensjonssatsene når de fatter sine vedtak. Samtidig må kommunene ta forbehold om at satsene kan bli endret som følge av Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021). Departementet vil følge opp dette med informasjon til kommunene.