Historisk arkiv

Kutter i pensjonstilskuddet til private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager med 215 millioner kroner, men vil samtidig skjerme enkeltstående barnehager. Bakgrunnen for kuttet er at 94 prosent av barnehagene har fått mer penger enn de faktisk har i pensjonsutgifter.

De private barnehagene fikk nesten 1 milliard kroner for mye til pensjonsutgifter i 2017, og det er rom for å redusere tilskuddet uten at det går utover pensjonsordningene til de ansatte. Det viser flere rapporter i regjeringens arbeid med en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager.

Nå vil regjeringen redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet fra 13 til 11 prosent.

– Vi skal ha et godt og mangfoldig barnehagetilbud, med små og store barnehager, og med gode arbeidsforhold for de ansatte. Justeringen i pensjonstilskuddet. påvirker ikke pensjonen til de ansatte i de private barnehagene. Det skal sikre at tilskuddet går til å dekke barnehagenes faktiske pensjonsutgifter, og ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forslaget om en reduksjon i pensjonstilskuddet har vært på offentlig høring, og støttes av flertallet av høringsinstansene.

130 millioner til overgangsordning for enkeltstående barnehager

Regjeringen vil kutte pensjonstilskuddet med 350 millioner kroner, men for å sikre et mangfoldig tilbud vil regjeringen bruke 130 millioner kroner for å skjerme enkeltstående barnehager i 2021.

– Vi vet at enkeltstående og ofte små barnehager har mindre økonomisk handlingsrom. Endringen i pensjonstilskuddet kan bli mer krevende for disse enn for de som hører med i en kjede. Derfor vil vi skjerme disse i 2021, og legge opp til en toårig overgangsordning med gradvis nedtrapping av pensjonspåslaget, sier Melby.

Flere kan søke kommunen om kompensasjon

Med endringen i pensjonspåslaget vil så mange som 85 prosent av barnehagene fortsatt få dekket sine pensjonsutgifter gjennom det ordinære pensjonstilskuddet. Barnehager som har høyere pensjonsutgifter vil fortsatt kunne søke kommunen om å få dekket kostnadene utover påslaget på 11 prosent. Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde barnehager med pensjonsavtaler inngått frem til 1. januar 2019. Til nå har dette kun vært mulig for barnehager med pensjonsavtaler inngått før 2015.

Fakta om kuttet i pensjonstilskudd

  • Regjeringen har hatt en omfattende og helhetlig gjennomgang av finansieringen og reguleringen av private barnehager. Forslaget om kutt i pensjonspåslaget er del arbeidet med gjennomgangen. Les mer om arbeidet.

  • Rapporter fra Telemarksforskning og BDO viser at barnehagene får for mye til pensjonsutgifter. De viser at gjennomsnittlig pensjonsutgifter for private barnehager tilsvarer et påslag på 7,7 prosent.

  • Reduksjonen i pensjonstilskuddet påvirker ikke eksisterende pensjonsavtaler til de ansatte i private barnehager.
  • Private barnehager har i dag et pensjonspåslag som tilsvarer 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Dette reduseres nå til 11 prosent.
  • Pensjonspåslaget utgjør en mindre del av det eksisterende finansieringssystemet for private barnehager. Private barnehager mottar hoveddelen av sine tilskudd via det ordinære driftstilskuddet.