Innovative grep i norsk boligpolitikk

Boligsosial lederkonferanse 2016

I dag lanserer vi den den digitale verktøykassen Veiviser Bolig for velferd. Veiviseren blir den ene døren inn til kommunen, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Boligsosial lederkonferanse 2016, 1. november 2016.

Kjære alle sammen,
fint å se så mange på denne årlige ledersamlingen!

Konferansen er en viktig arena for oppfølging av strategien "Bolig for velferd"!

Et godt sted å bo utgjør rammen rundt våre liv. En trygg bosituasjon er en forutsetning for å ta utdanning, holde på en jobb og delta sosialt.

En god og trygg bosituasjon er spesielt viktig for barnefamilier. Boligen gir barna trygghet og tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn.

Regjeringen har løftet det boligsosiale arbeidet, og gjennomført flere viktige tiltak for at flere vanskeligstilte skal få den hjelpen de trenger for å kunne bo godt og trygt.

Som statsråd med et overordnet ansvar for boligpolitikken har jeg møtt mange som er i en vanskelig bosituasjon.

Jeg har hørt historier fra mennesker som er frustrerte etter møtet med det offentlige. Ikke fordi de som jobber der er vanskelige. Men fordi systemet er vanskelig å finne frem i.

For mange har opplevd å falle mellom flere stoler og bli kasteballer i velferdssystemet – også innenfor boligområdet.

Folk skal møtes med respekt. Og det er særlig viktig når vi møter mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Å møte mennesker med respekt handler også om hvordan vi organiserer offentlig sektor. I dag er virkemidler og regelverk spredd mellom ulike statlige etater og de er til tider dårlig koordinert.

Vi vil skape en enklere hverdag for innbyggerne. Det handler blant annet om at befolkningen skal møte et helhetlig velferdstilbud. Godt boligsosialt arbeid krever samarbeid på tvers av sektorer.

Vi tetter hullene i det sosiale sikkerhetsnettet og målretter den boligsosiale politikken.

Da vi lanserte den nasjonale strategien Bolig for velferd i 2014, møtte jeg en ung kvinne fra Asker som etter en vanskelig periode, endelig hadde fått nøkkelen til egen bolig. Det gjorde at hun kunne fortsette sitt skoleløp.

I en utfordrende situasjon møtte hun et koordinert velferdsapparat – boligkontoret og NAV snakket sammen!

Slike historier vil vi ha flere av! Regjeringen forventer tettere samarbeid og økt samhandling på tvers sektorene. De som trenger hjelp skal slippe å forholde seg til et mangehodet troll, de skal møte én dør.

Vi må se virkemidlene i sammenheng. Felles forståelse og kjennskap til hverandres fagfelt er avgjørende for å finne gode løsninger. Det boligsosiale arbeidet skal være kunnskapsbasert. Med riktig hjelp, kan alle bo! Det er dette boligsosialt arbeid handler om.

I dag lanserer vi den den digitale verktøykassen Veiviser Bolig for velferd. Veiviseren er en elektronisk kunnskapsbank. Den er utviklet av de seks direktoratene som i fellesskap har ansvar for å følge opp strategien. Alle har lagt inn informasjon og veiledning på sine områder. 

Veiviseren inneholder relevant lovverk og forskrifter. Her finnes det informasjon om låne- og tilskuddsordninger og informasjon om ansvar og tjenesteområder.

Den gir steg-for-steg veiledning i arbeidsprosesser, formidler gode eksempler og inneholder digitale opplæringsprogram.

Her alt samlet på samme sted!

Veiviseren blir den ene døren inn til kommunen. Den skal sikre at folk får de tjenester de har rett til – raskere.

Det kan være rett til hjelp til å finne en egnet bolig, hjelp til helse- og omsorgstjenester eller til arbeid. 

Veiviseren er et av de viktigste tiltakene i den nasjonale strategien "Bolig for velferd".

Veiviseren skal bidra til at vi både forenkler og forbedrer velferdssektoren. Den gjør at dere vil kunne jobbe smartere, samhandle bedre og tilegne dere kunnskap lettere.

Regjeringen er også opptatt av å ta i bruk mulighetene som finnes i teknologien. Vi digitaliserer offentlig forvaltning.

Elektronisk søknad er innført både for å søke startlån og bostøtte. Vi forenkler lovverk og forskrifter slik at saksbehandlingen blir mer effektiv og går raskere både for innbyggerne, kommunene og næringsliv.

Lovteksterskal ha et klart språkog regelverket skal være tydelig og forståelig.

Vi målretter de økonomiske støtteordningene. Bostøtten er det største og viktigste virkemiddelet for å bedre bosituasjonen for vanskeligstilte. Fra 2017 både fornyer og forbedrer vi denne.

To svakheter rettes opp.

Tidligere har ikke satsene fulgt veksten i levekostnader eller boutgifter. Mottakere har mistet bostøtte selv om de har hatt samme støttebehov. Satsene skal nå justeres i takt med prisstigningen.

I tillegg blir bostøtten mer målrettet og fleksibel. Fra årsskiftet beregnes den ut fra siste måneds inntekt, den tilpasses søkernes reelle økonomiske situasjon.

Dette kommer i tillegg til at regjeringen i år har fått på plass muligheten for bostøtte til mennesker som bor i bokollektiv.

Kommunereformen kjenner dere jo til! Regjeringen vil overføre både oppgaver og penger til kommunene. Fra 2017 foreslår vi å innlemme det boligsosiale kompetansetilskuddet i kommunerammen.

Dette gir mindre statlig detaljstyring, det tydeliggjør kommunenes ansvar og det gir økt handlingsrom.

Det blir lettere å planlegge det boligsosiale arbeidet i sammenheng med andre velferdsområder.

Pengene bør forvaltes der kunnskapen sitter. Dere vet hvor skoen trykker!

Dagens konferanse har overskriften "Innovative grep i boligpolitikken". Regjeringen er opptatt av å utvikle nye måter å jobbe på. Mange kommuner er initiativrike og innovative.

Ulike tiltak, strategier og samarbeidsmodeller med privat og frivillig sektor prøves ut. Det er likevel potensial for nytenkning og innovasjon innenfor boligsosialt arbeid. 

Også på det boligsosiale området bør kommunene samarbeide med sosiale entreprenører. For å inspirere og hjelpe til på veien, utvikler vi nå en "kokebok" for samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører.

Et mål i "Bolig for velferd" er å legge til rette for nye modeller for å skaffe flere boliger, for oppfølging av tjenester i boligen og for å beholde boligen.

Tilvisningsavtaler et eksempel og et vellykket resultat av innovativt samarbeid mellom kommune, privat utbygger og Husbanken.

Modellen er utviklet i Oslo, men flere kommuner har nå tatt den i bruk. Den gir flere fordeler:

  • Utbygger får grunnlån for å bygge utleieboliger til gunstige betingelser.
  • Kommunen får rett til å bestemme hvem som skal bo i en andel av boligene – uten at det gis tilskudd!

Med dette ønsker jeg dere en god konferanse og at dagen inspirerer til videre godt lokalt boligsosialt arbeid. Dere gjør en viktig oppgave!

Min oppfordring helt på tampen: Ta veiviseren aktivt i bruk!

Takk for oppmerksomheten!