Bruk av risikoanalyser basert på virkelig verdi i pensjonskasser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt et nytt krav om pensjonskassers bruk av risikoanalyser basert på virkelig verdi. Dersom slike risikoanalyser gir grunn til å tro at pensjonskassens fremtidige finansielle stilling vil være utsatt, skal pensjonskassen vurdere å iverksette tiltak som reduserer risikoen eller som øker bufferkapitalen. Kravet trer i kraft 1. juli 2016.

Etter forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning (kapitalforvaltningsforskriften) skal pensjonskasser gjennomføre risikoanalyser for å avdekke hvordan uvanlige markedsforhold vil påvirke pensjonskassens finansielle stilling. Det skal gjøres analyser basert både på bokført og virkelig (markedsbasert) verdi av pensjonskassens eiendeler og forpliktelser. Dersom risikoanalyser basert på bokførte verdier viser at den finansielle stillingen kan være utsatt, skal pensjonskassen vurdere å iverksette tiltak som reduserer risikoen eller som øker bufferkapitalen. Et tilsvarende krav om å vurdere tiltak på grunnlag av resultatet av risikoanalyser basert på virkelig verdi er i dag fastsatt i kapitalforvaltningsforskriften. Kravet er i tråd med Finanstilsynets gjeldende tilsynspraksis.

Kapitalkravene for pensjonskasser er i dag basert på bokførte verdier. Finanstilsynet har i oppdrag fra Finansdepartementet å utarbeide utkast til nye kapitalkrav for pensjonskasser med utgangspunkt i at eiendeler og forpliktelser skal måles til virkelig verdi. Solvens II-regelverket for forsikringsforetak, som trådte i kraft 1. januar i år, gir mer risikofølsomme kapitalkrav basert på virkelig verdi. Finanstilsynet har tidligere vurdert at en forenklet versjon av Solvens II-kapitalkravene kan være egnet som bindende kapitalkrav for pensjonskassene. Dette vil departementet komme tilbake til senere. Den forskrift som i dag fastsettes, er derfor en midlertidig forskrift.

Les mer:
Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2007 nr. 1459 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning (kapitalforvaltningsforskriften)