Historisk arkiv

Nytt soliditetskrav for pensjonskasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser. Kravet skal fange opp risiko i hele virksomheten, og er basert på markedsverdier, på samme måte som Solvens II-kravet for forsikringsforetak.

– Det nye soliditetskravet sikrer at tjenestepensjonen er like trygg i en pensjonskasse som i et forsikringsforetak. Kravet bygger på en stresstest som pensjonskassene har mange års erfaring med, og alle kassene ligger godt an til å oppfylle det fra 1. januar neste år, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

 

Bakgrunn
Forsikringsforetakene har siden januar 2016 måttet følge EUs Solvens II-regelverk, som bl.a. omfatter et soliditetskrav basert på markedsverdier og måling av risiko i hele virksomheten (det såkalte solvenskapitalkravet). Solvens II er ikke obligatorisk for pensjonskasser, og i Norge har kassene til nå fulgt gammelt regelverk, som i liten grad fanger opp den risikoen kassene er utsatt for. Da lovforslaget om Solvens II ble lagt frem i 2014, viste regjeringen til at pensjonskasser og livsforsikringsforetak konkurrerer i samme marked, og på sikt burde ha likest mulig krav. I 2016 ble det klart at det ikke ville komme nye EU-regler om soliditetskrav for pensjonskasser, og samme år foreslo Finanstilsynet et nytt krav i Norge. Forslaget var på høring frem til januar 2017.

Nytt krav
Soliditetskravet som Finansdepartementet i dag har fastsatt i forskrift, er en forenklet versjon av Solvens II-kravet. Kravet innebærer blant annet at pensjonskassene må ha nok egenkapital til at de med en høy grad av sikkerhet vil kunne dekke potensielle tap fra alle deler av virksomheten, og bygger på en stresstest som pensjonskassene og Finanstilsynet har brukt i ti år. Deler av det nye kravet skal fases gradvis inn frem mot 2032, på samme måte som Solvens II-kravet for forsikringsforetak.

Det nye soliditetskravet, beregnet etter overgangsregelen, skal oppfylles fra 1. januar 2019. De aller fleste pensjonskassene oppfyller kravet allerede. I juni i fjor hadde kassene i gjennomsnitt 60 prosent mer egenkapital enn det de måtte ha for å oppfylle kravet, ifølge beregninger fra Finanstilsynet.

Det nye kravet er i hovedsak i tråd med Finanstilsynets forslag. Finansdepartementet har blant annet presisert at en forpliktelse om fremtidige kapitalinnskudd fra arbeidsgivere kan hensyntas i beregningen av kravet, avhengig av hvor sikker en slik forpliktelse er. Departementet har også videreført og tilpasset et krav om jevnlige risikoanalyser (nåværende pensjonsforetaksforskrift § 16) til det nye soliditetskravet.

Investeringer i infrastruktur
Finansdepartementet har fastsatt at soliditetskravet for pensjonskassenes investeringer i infrastruktur skal kunne være noe lempeligere enn for andre investeringer, gitt at infrastrukturinvesteringene oppfyller visse vilkår.

– Reglene om infrastrukturinvesteringer vil sikre likebehandling med forsikringsforetakene, som har slike regler i Solvens II, og legge til rette for at pensjonskapitalen kan investeres langsiktig i egnede infrastrukturprosjekter. I tillegg har regjeringen i dag lagt frem lovforslag om en mer fleksibel adgang til å investere i såkalt forsikringsfremmed virksomhet, som også kan bidra til flere infrastrukturinvesteringer, sier finansministeren.

Dagens lovforslag er nærmere omtalt i en egen pressemelding.

 

Les mer: