Historisk arkiv

Legger til rette for investeringer i infrastruktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag foreslått å endre lovreglene om forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Forslaget vil gi forsikringsforetakene og pensjonskassene økt fleksibilitet i kapitalforvaltningen, slik at de lettere kan investere i for eksempel infrastrukturprosjekter.

– Det er behov for store investeringer i infrastruktur i årene som kommer, samtidig som forsikringsforetakene og pensjonskassene forvalter kapital som må plasseres trygt. Lovforslaget legger til rette for at langsiktig pensjonskapital kan investeres i kraft, vei og annen infrastruktur, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

For forsikrings- og pensjonsforetak er det forbudt å drive annen virksomhet enn forsikring, såkalt forsikringsfremmed virksomhet. De kan imidlertid investere kundemidler i eierposter på inntil 15 prosent i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, uten at det anses å være i strid med forbudet. Regjeringen foreslår nå å oppheve denne grensen. Grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil isteden bli vurdert skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Grensedragningen vil bli håndhevet av Finanstilsynet.

Forslaget er basert på et høringsutkast fra Finanstilsynet, der det var lagt opp til at endringene bare skulle gjelde forsikringsforetak. Siden 2016 har forsikringsforetakene fulgt soliditetskrav etter det såkalte Solvens II-regelverket, som gjør det forsvarlig å oppheve grensen på 15 prosent. Ettersom Finansdepartementet i dag har fastsatt tilsvarende soliditetskrav for pensjonskasser, mener regjeringen at det er forsvarlig å oppheve denne grensen også for pensjonskasser. Det nye kravet inneholder dessuten egne og lempeligere regler om hvor mye egenkapital pensjonskassene må ha bak infrastrukturinvesteringer, lik reglene som forsikringsforetakene følger i dag. 

– Regjeringen ønsker fleksible og like regler for forsikringsforetak og pensjonskasser. Det kan bidra til flere investeringsalternativer for pensjonsmidlene, og til at infrastrukturprosjekter får bedre tilgang på langsiktig pensjonskapital, sier finansministeren.

 

Les mer: