Prop. 98 L (2017–2018)

Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

Lovforslaget omhandler forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer av kundemidler i annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet («forsikringsfremmed virksomhet»). Det er forbudt for forsikrings- og pensjonsforetak å drive annen virksomhet enn forsikring, men de kan etter gjeldende rett investere kundemidler i eierposter på inntil 15 prosent i foretak som driver «forsikringsfremmed virksomhet»,  uten at det anses å være i strid med forbudet. Departementet foreslår å oppheve denne tallfestede grensen. Forbudet mot å drive forsikringsfremmed virksomhet vil fortsatt gjelde, men grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil da avhenge av en kvalitativ og skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget