Historisk arkiv

Lovendringer om investeringer i «forsikringsfremmed virksomhet» trer i kraft i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i reglene for forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i såkalt forsikringsfremmed virksomhet har i dag blitt sanksjonert av Kongen i statsråd. Endringene trer i kraft 1. januar 2019.

Lovendringen gjelder forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer av kundemidler i annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet («forsikringsfremmed virksomhet»). Endringen øker fleksibiliteten i pensjonsleverandørenes kapitalforvaltning ved at det kan bli lettere å investere langsiktig pensjonskapital i f.eks. infrastrukturprosjekter.

Det er forbudt for forsikrings- og pensjonsforetak å drive annen virksomhet enn forsikring. Frem til nå har foretakene kunnet investere kundemidler i eierposter på inntil 15 prosent i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, uten at det anses å være i strid med forbudet. Med lovendringen blir denne tallfestede grensen opphevet. Forbudet mot å drive forsikringsfremmed virksomhet vil fortsatt gjelde, men grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil avhenge av en kvalitativ og skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet. Grensedragningen vil bli håndhevet av Finanstilsynet.

Lovendringene ble vedtatt av Stortinget 13. november 2018 etter forslag fra Finansdepartementet i Prop. 98 L (2017–2018).