Høring – livsforsikringsforetaks eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat med utkast til lovendring om fjerning av grensen for livsforsikringsselskapers investering i såkalt forsikringsfremmed virksomhet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.09.2017