Høring – livsforsikringsforetaks eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat med utkast til lovendring om fjerning av grensen for livsforsikringsselskapers investering i såkalt forsikringsfremmed virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.09.2017

Vår ref.: 17/1608 FMA

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat med utkast til lovendring om fjerning av grensen for livsforsikringsselskapers investering i såkalt forsikringsfremmed virksomhet.

Etter finansforetaksloven § 13-1 kan forsikringsforetak ikke drive annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet, heretter omtalt som «forsikringsfremmed virksomhet». Som en operasjonalisering av forbudet mot at forsikringsforetak kan drive forsikringsfremmed virksomhet, sier finansforetaksloven § 13-9 andre ledd at forsikringsforetak og pensjonsforetak kan ha eierandeler med begrenset ansvar som representerer inntil 15 pst. av kapitalen eller stemmene i foretak som driver virksomhet som ikke kan drives av et forsikringsforetak eller pensjonsforetak, og som ikke kan inngå i finanskonsern. Grensen på 15 pst. gjelder kundemidlene, mens selskapskapitalen er unntatt «når den økonomiske risikoen knyttet til eierandelene er begrenset til verdien av den enkelte investering».

Blant annet i lys av innføringen av mer risikosensitive kapitalkrav for livsforsikrings­foretak (Solvens II) vurderte Finansdepartementet i Finansmarkedsmeldingen 2016‑2017 at behovet for en kvantitativ operasjonalisering av forbudet mot drift av forsikringsfremmed virksomhet var redusert. Finanstilsynet ble derfor bedt om å vurdere en fjerning av regelen.

Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått at regelen fjernes for livsforsikringsforetak. Det er ikke foreslått andre regelendringer for å ivareta hensynene bak den aktuelle regelen da Finanstilsynet anser at disse hensynene ivaretas av mer risikosensitive soliditetskrav gjennom Solvens II-regelverket. For pensjons­foretak foreslår Finanstilsynet å videreføre gjeldende regel om en grense på 15 pst. eierandel fordi pensjonsforetakene ikke er underlagt et tilsvarende risikosensitivt soliditetsregelverk som livsforsikringsforetakene.

Departementet antar at utkastet ikke vil ha direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for livsforsikringsforetakene eller det offentlige. En lovendring i tråd med utkastet vil etter omstendighetene kunne øke det enkelte livsforsikringsforetaks adgang til å investere i forsikringsfremmed virksomhet. Dette kan igjen føre til økt tilbud av investeringskapital til foretak der gjeldende begrensning har utgjort en effektiv skranke for livsforsikringsforetakenes investeringer.

Vi ber om høringsinstansenes syn på utkastet innen 7. september 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør    

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet
Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge, (tidl. Telemark)
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet