Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 8. juni 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 10-1, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet § 3-9 sjette ledd og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 13-10 tredje ledd og § 14-16 annet ledd.

I

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 5-37 skal lyde:

§ 5-37 Solvensmarginkrav og forenklet solvenskapitalkrav

(1) Det skal opplyses om solvensmarginen, herunder minstekravet til solvensmargin, solvensmarginkapitalen og solvensmarginkapitalens sammensetning.

(2) Det skal opplyses om det forenklede solvenskapitalkravets størrelse og sammensetning, samt størrelsen og sammensetningen på den ansvarlige kapitalen til dekning av kravet.

(3) Opplysningene etter første og annet ledd skal sammenlignes med tilsvarende tall for foregående årsregnskap etter § 4-3.

 

II

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2 oppheves

§ 3 blir ny § 2

§ 2 annet ledd skal lyde:

      Ved beregningen av minstekrav til forsikringsmessige avsetninger for de enkelte kontrakter kan pensjonskassen ikke benytte høyere diskonteringsrente enn beregningsrenten i premieberegningsgrunnlaget på det tidspunkt de enkelte deler av forpliktelsene etter kontrakten er oppstått.

§ 4 blir ny § 3

Kapittel 3 ny overskrift skal lyde:

Kapittel 3 Solvensmarginkrav

Nåværende §§ 5 til 12 blir §§ 4 til 11.

Nytt kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4 Forenklet solvenskapitalkrav

§ 12. Forenklet solvenskapitalkrav

      Pensjonskasser skal til enhver tid ha ansvarlig kapital beregnet etter reglene i §§ 13 til 15 som minst er tilstrekkelig til å dekke et forenklet solvenskapitalkrav etter paragrafen her. Dette kravet gjelder i tillegg til solvensmarginkravet etter finansforetaksloven § 14-16 første ledd og denne forskrift §§ 4 til 11.

      Det forenklede solvenskapitalkravet skal beregnes i henhold til finansforetaksloven § 14-10 første og annet ledd, og utgjøre summen av:

a)      kapitalkrav for livsforsikringsrisiko, helseforsikringsrisiko, markedsrisiko og motpartsrisiko, summert ved anvendelse av en korrelasjonsmatrise,

b)      kapitalkrav for operasjonell risiko, og

c)      en justering for den tapsabsorberende evnen til utsatt skatt.

      Kapitalkravet for markedsrisiko skal beregnes på grunnlag av kapitalkrav for renterisiko, aksjerisiko, eiendomsrisiko, valutarisiko, kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko, der kapitalkravene for aksjerisiko og kredittmarginrisiko kan omfatte særskilte beregninger for investeringer i infrastruktur.

      Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av de enkelte kapitalkravene, herunder hvilke korrelasjoner som skal legges til grunn for summeringen av dem, og justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatt skatt. Finanstilsynet kan fastsette ulike beregningsmetoder tilpasset risikoen eller omfanget av virksomheten i grupper av pensjonskasser, samt vilkår for å benytte særskilte beregninger ved behandling av investeringer i infrastruktur.

§ 13. Ansvarlig kapital til dekning av det forenklede solvenskapitalkravet

      Den ansvarlige kapitalen som kan medregnes til dekning av det forenklede solvenskapitalkravet, skal bestå av basiskapital og supplerende kapital.

      Som basiskapital regnes differansen mellom verdien av eiendeler og forpliktelser verdivurdert etter § 14, med tillegg av ansvarlig lånekapital og øvrige kapitalelementer.

      Som supplerende kapital regnes annen kapital enn basiskapital som pensjonskassen har rett til å innkalle til dekning av tap, og som er godkjent av Finanstilsynet.

      Den ansvarlige kapitalen skal inndeles i tre kapitalgrupper etter Solvens II-forskriften § 6.

      Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere regler om hva som kan regnes som ansvarlig kapital og om inndelingen i kapitalgrupper.

§ 14. Verdivurdering av eiendeler og forpliktelser

      Verdien av eiendeler og forpliktelser skal fastsettes etter finansforetaksloven § 14-8 første, annet og tredje ledd. I verdivurderingen av ansvarlige lån og andre forpliktelser skal det ikke tas hensyn til pensjonskassens kredittverdighet.

      Verdien av forsikringsforpliktelsene skal være summen av:

a)      beste estimat som tilsvarer verdien av fremtidige kontantstrømmer der det tas hensyn til tidsverdien av penger, beregnet ved hjelp av renten nevnt i tredje ledd, og

b)      en risikomargin som tilsvarer en andel av beste estimat.

      Finanstilsynet skal offentliggjøre en volatilitetsjustert risikofri markedsrente som skal brukes for beregning av beste estimat.

      Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere regler for beregning av beste estimat og risikomargin, og herunder fastsette ulike beregningsmetoder tilpasset risikoen eller omfanget av virksomheten i grupper av pensjonskasser.

§ 15. Medregning av fremtidige kapitalinnskudd

       Ved beregning av beste estimat for porteføljer av premiebetalende ordninger, herunder offentlig og privat tjenestepensjon, kan nåverdien av fremtidige kapitalinnskudd medregnes dersom det foreligger avtale om regelmessige kapitalinnskudd og det allerede er innbetalt kapital i henhold til avtalen.

       Avtaler eller garantier om fremtidig kapitalinnskudd som ikke oppfyller vilkårene i første ledd, kan etter avkorting for motpartsrisiko medregnes som supplerende kapital etter godkjenning av Finanstilsynet.

§ 16. Pensjonskasser med svekket finansiell stilling

      En pensjonskasse som ikke oppfyller solvensmarginkravet eller det forenklede solvenskapitalkravet​ eller mener at det foreligger risiko for underoppfyllelse, skal straks underrette Finanstilsynet. Pensjonskassen skal fremlegge en plan for å rette på forholdene.

      Finanstilsynet kan i tilfeller som nevnt i første ledd gi pensjonskassen pålegg om å endre, avgrense eller begrense virksomheten, redusere pensjonskassens risikoprofil eller treffe andre nødvendige tiltak. Finanstilsynet kan gi pensjonskassen dispensasjon fra det forenklede solvenskapitalkravet i en avgrenset periode når dette er nødvendig for å gjenopprette solvenssituasjonen.

§ 17. Overgangsbestemmelse for forsikringsforpliktelsene

      Pensjonskasser kan frem til og med 31. desember 2031 redusere verdien av forsikringsforpliktelsene etter § 14 annet ledd. Reduksjonen skal tilsvare en andel av differansen mellom:

a)      forsikringsforpliktelsene beregnet etter § 14 annet ledd, og

b)      summen av forsikringsmessige avsetninger etter § 2 fratrukket risikoutjevningsfondet,

for de tilfeller der beløpet nevnt i bokstav a er større enn beløpet nevnt i bokstav b.

      Reduksjonen etter første ledd skal avtrappes lineært ved begynnelsen av hvert år, fra 81,25 prosent 1. januar 2019 til 0 prosent 1. januar 2032.

      Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregningen etter første ledd.

Nåværende kapittel 4 blir kapittel 5.

Nåværende §§ 13 til 15 blir §§ 18 til 20.

Nåværende § 16 blir § 21 og skal lyde:

§ 21. Nærmere om risikoanalyser

      Et pensjonsforetak skal jevnlig, og minst ved utgangen av hvert kvartal, analysere hvordan uvanlige markedsforhold, herunder rente- og valutakursendringer, samt utslag av forsikrings- og kredittrisiko, vil påvirke pensjonsforetakets bufferkapital. Analysene skal gjennomføres på foretaksnivå og for relevante porteføljer og underporteføljer. Analysene skal utføres med utgangspunkt i foretakets balanse på vurderingstidspunktet.

      Omfanget og frekvensen av analysene skal tilpasses kompleksiteten og risikoen i pensjonsforetakets kapitalforvaltning. En enhet som er uavhengig av utøvende enhet skal ha ansvaret for analysene.

      Dersom analysene gir grunn til å tro at pensjonsforetakets fremtidige finansielle stilling vil være utsatt, skal pensjonsforetaket vurdere å iverksette tiltak som reduserer risikoen eller som øker bufferkapitalen.

      Resultatene av analysene skal jevnlig rapporteres til styret. Styret skal nedfelle sin vurdering i styrereferatet. Dissens i styret skal referatføres.

Nåværende § 17 blir § 22.

Nåværende §§ 18 til 23 oppheves.

Nåværende §§ 24 til 28 blir §§ 23 til 27.

Nåværende kapittel 5 blir kapittel 6.

Nåværende §§ 29 til 36 blir §§ 28 til 35.

 

III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.