2 002 millionar kroner meir i frie inntekter til Viken neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Viken og Viken fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
3001 Halden 1 897 106 23 242 1,2 9 069
3002 Moss 2 957 555 64 149 2,2 13 870
3003 Sarpsborg 3 526 406 83 191 2,4 16 792
3004 Fredrikstad 4 905 095 96 536 2,0 23 892
3005 Drammen 6 223 956 118 213 1,9 28 178
3006 Kongsberg 1 691 327 44 082 2,7 10 164
3007 Ringerike 1 809 750 22 159 1,2 9 231
3011 Hvaler 289 269 6 434 2,3 2 104
3012 Aremark 103 611 1 914 1,9 745
3013 Marker 236 333 5 590 2,4 972
3014 Indre Østfold 2 794 834 69 823 2,6 16 507
3015 Skiptvet 240 042 4 035 1,7 1 454
3016 Rakkestad 532 399 8 433 1,6 3 084
3017 Råde 465 946 12 574 2,8 2 421
3018 Våler 358 998 10 473 3,0 2 200
3019 Vestby 1 091 195 25 223 2,4 5 561
3020 Nordre Follo 3 804 552 88 676 2,4 20 573
3021 Ås 1 180 777 30 597 2,7 7 200
3022 Frogn 979 106 33 370 3,5 5 419
3023 Nesodden 1 194 630 28 750 2,5 7 208
3024 Bærum 9 060 065 153 959 1,7 54 951
3025 Asker 6 244 125 133 220 2,2 38 726
3026 Aurskog-Høland 1 078 944 24 709 2,3 5 364
3027 Rælingen 1 127 210 30 153 2,7 6 371
3028 Enebakk 651 955 8 972 1,4 3 582
3029 Lørenskog 2 526 619 71 137 2,9 10 689
3030 Lillestrøm 5 252 623 133 682 2,6 24 838
3031 Nittedal 1 492 559 33 177 2,3 8 148
3032 Gjerdrum 426 523 7 972 1,9 2 454
3033 Ullensaker 2 411 364 56 936 2,4 11 648
3034 Nes 1 364 388 33 145 2,5 7 371
3035 Eidsvoll 1 562 571 57 631 3,8 7 724
3036 Nannestad 855 199 23 772 2,9 3 872
3037 Hurdal 192 302 4 451 2,4 909
3038 Hole  443 314 10 862 2,5 3 146
3039 Flå 89 780 1 194 1,3 753
3040 Nesbyen 226 975 2 861 1,3 1 497
3041 Gol 315 046 5 628 1,8 1 256
3042 Hemsedal 182 500 3 134 1,7 2 005
3043 Ål 321 174 5 238 1,7 3 187
3044 Hol 300 134 4 425 1,5 2 411
3045 Sigdal 242 171 4 372 1,8 2 584
3046 Krødsherad 173 065 6 363 3,8 1 500
3047 Modum 862 165 14 380 1,7 5 058
3048 Øvre Eiker 1 199 153 27 067 2,3 6 318
3049 Lier 1 696 636 42 382 2,6 9 994
3050 Flesberg 191 130 2 522 1,3 968
3051 Rollag 118 020 2 781 2,4 840
3052 Nore og Ulvdal 189 787 5 125 2,8 1 521
3053 Jevnaker 410 668 5 018 1,2 2 274
3054 Lunner 546 700 8 407 1,6 2 989
Til fordeling gjennom året 46 000      
Viken 78 083 753 1 702 139 2,2 415 990
         
Viken fylkeskommune 14 630 769 300 194 2,1 98 138

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.