Forsida

458 millionar kroner meir i frie inntekter til Troms og Finnmark neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
5401 Tromsø 4 539 158 42 057 0,9 26 399
5402 Harstad 1 576 426 26 899 1,7 8 132
5403 Alta 1 465 051 38 892 2,7 10 567
5404 Vardø 166 200 2 390 1,5 818
5405 Vadsø 400 795 5 916 1,5 2 181
5406 Hammerfest 844 033 16 071 1,9 5 971
5411 Kvæfjord 220 897 6 469 3,0 2 014
5412 Tjeldsund 330 059 10 776 3,4 3 148
5413 Ibestad 116 149 2 201 1,9 813
5414 Gratangen 96 752 1 534 1,6 762
5415 Lavangen 100 234 1 791 1,8 775
5416 Bardu 272 161 4 659 1,7 2 556
5417 Salangen 161 062 5 297 3,4 849
5418 Målselv 447 312 9 022 2,1 4 393
5419 Sørreisa 228 827 4 641 2,1 1 948
5420 Dyrøy 101 035 1 143 1,1 728
5421 Senja 1 123 016 27 171 2,5 9 281
5422 Balsfjord 400 258 6 729 1,7 2 864
5423 Karlsøy 185 768 4 738 2,6 1 442
5424 Lyngen 237 897 3 538 1,5 2 069
5425 Storfjord 158 049 2 398 1,5 1 344
5426 Kåfjord 169 511 3 507 2,1 1 396
5427 Skjervøy 225 309 4 459 2,0 1 504
5428 Nordreisa 337 235 5 760 1,7 2 742
5429 Kvænangen 124 163 2 253 1,8 832
5430 Kautokeino 253 248 4 618 1,9 2 056
5432 Loppa  102 441 3 230 3,3 1 757
5433 Hasvik 105 793 2 652 2,6 1 741
5434 Måsøy 120 577 2 421 2,0 1 284
5435 Nordkapp 241 974 4 528 1,9 961
5436 Porsanger 285 970 9 993 3,6 2 523
5437 Karasjok 215 551 5 126 2,4 919
5438 Lebesby 134 134 3 166 2,4 1 330
5439 Gamvik 109 448 2 125 2,0 1 740
5440 Berlevåg 94 174 1 056 1,1 690
5441 Tana 241 123 5 136 2,2 2 995
5442 Nesseby 98 248 1 286 1,3 726
5443 Båtsfjord 175 735 4 588 2,7 1 334
5444 Sør-Varanger 686 126 11 182 1,7 5 078
Til fordeling gjennom året 56 000      
Troms og Finnmark 16 947 898 301 418 1,8 105 663
         
Troms og Finnmark fylkeskommune 5 575 547 157 079 2,9 32 177

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.