527 millionar kroner meir i frie inntekter til Møre og Romsdal neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
1505 Kristiansund 1 446 862 32 534 2,3 8 594
1506 Molde 2 005 483 41 121 2,1 12 942
1507 Ålesund 4 031 870 79 712 2,0 23 565
1511 Vanylven 224 223 1 807 0,8 2 021
1514 Sande 178 390 1 121 0,6 1 933
1515 Herøy 561 429 10 464 1,9 4 902
1516 Ulstein 537 904 15 321 2,9 3 732
1517 Hareid 330 683 9 489 3,0 2 737
1520 Ørsta  678 806 19 630 3,0 4 898
1525 Stranda 295 263 4 483 1,5 2 634
1528 Sykkylven 452 167 6 831 1,5 3 387
1531 Sula 600 799 8 367 1,4 3 759
1532 Giske 532 536 17 618 3,4 3 623
1535 Vestnes 442 131 11 480 2,7 2 905
1539 Rauma 470 246 9 644 2,1 3 561
1547 Aukra 236 197 3 514 1,5 1 512
1554 Averøy 359 284 8 397 2,4 2 235
1557 Gjemnes 185 407 3 380 1,9 1 451
1560 Tingvoll 221 284 3 461 1,6 2 029
1563 Sunndal 465 313 8 882 1,9 3 992
1566 Surnadal 389 609 14 513 3,9 3 816
1573 Smøla 161 542 2 986 1,9 1 386
1576 Aure 277 317 504 0,2 2 079
1577 Volda 690 899 15 676 2,3 5 380
1578 Fjord 211 943 4 125 2,0 1 951
1579 Hustadvika 861 681 14 402 1,7 6 699
Til fordeling gjennom året 34 350      
Møre og Romsdal 16 883 617 349 459 2,1 100 426
         
Møre og Romsdal fylkeskommune 5 189 207 177 239 3,5 33 894

 

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.