691 millionar kroner meir i frie inntekter til Vestfold og Telemark neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
3801 Horten 1 642 137 30 912 1,9 8 490
3802 Holmestrand 1 511 915 33 887 2,3 7 553
3803 Tønsberg 3 435 977 75 224 2,2 16 319
3804 Sandefjord 3 864 296 80 890 2,1 20 691
3805 Larvik 2 927 487 70 640 2,5 15 648
3806 Porsgrunn 2 162 140 29 611 1,4 11 518
3807 Skien 3 300 962 67 291 2,1 16 768
3808 Notodden 834 156 20 137 2,5 5 771
3811 Færder 1 692 039 35 879 2,2 9 246
3812 Siljan 152 075 2 657 1,8 1 281
3813 Bamble 862 648 30 737 3,7 5 057
3814 Kragerø 657 174 15 546 2,4 3 773
3815 Drangedal 283 449 4 080 1,5 2 095
3816 Nome 425 135 10 680 2,6 1 891
3817 Midt-Telemark 671 908 16 464 2,5 3 323
3818 Tinn 394 775 6 063 1,6 3 459
 3819 Hjartdal 124 478 1 505 1,2 825
3820 Seljord 206 906 4 295 2,1 1 454
3821 Kviteseid 174 395 2 023 1,2 1 384
3822 Nissedal 122 490 3 210 2,7 1 341
3823 Fyresdal 104 508 1 229 1,2 769
3824 Tokke 168 970 2 367 1,4 1 488
3825 Vinje 274 313 6 485 2,4 2 846
Til fordeling gjennom året 17 400      
Vestfold og Telemark 26 011 735 551 813 2,2 142 589
         
Vestfold og Telemark fylkeskommune 5 517 846 139 057 2,6 34 466

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.