763 millionar kroner meir i frie inntekter til Trøndelag neste år

Regjeringa legg 2,5 milliardar kroner på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag til vekst i frie inntekter for 2022. Dermed får kommunesektoren 4,5 milliardar kroner meir i frie inntekter neste år. – No sikrar vi ressursar og handlefridom til kommunesektoren slik at dei kan levere gode velferdstenester over heile landet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota, kan forklare mykje av variasjonen i veksten kommunar og fylkeskommunar imellom. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag Endring 
  frie på rekneskap 2021 - 2022 fra 
Kommune inntekter  Nominelle Prosent Prop. 1 S
  2022 kroner    
  (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr)
  1 2 3 4
         
5001 Trondheim 11 655 989 195 056 1,7 49 134
5006 Steinkjer 1 538 943 31 902 2,1 10 015
5007 Namsos 1 034 866 22 112 2,2 7 508
5014 Frøya 447 818 12 501 2,9 5 641
5020 Osen 85 549 1 148 1,4 732
5021 Oppdal 439 568 14 038 3,3 2 841
5022 Rennebu 175 419 2 061 1,2 915
5025 Røros 356 794 12 141 3,5 2 200
5026 Holtålen 146 142 3 202 2,2 1 337
5027 Midtre Gauldal 412 486 11 588 2,9 3 419
5028 Melhus 1 042 214 36 134 3,6 7 511
5029 Skaun 531 731 20 294 4,0 4 137
5031 Malvik 851 136 23 159 2,8 5 165
5032 Selbu 276 160 3 564 1,3 2 626
5033 Tydal 71 379 2 351 3,4 761
5034 Meråker 175 039 3 205 1,9 908
5035 Stjørdal 1 448 685 41 569 3,0 9 256
5036 Frosta 181 000 1 849 1,0 876
5037 Levanger 1 240 330 28 192 2,3 6 590
5038 Verdal 906 005 14 357 1,6 5 609
5041 Snåsa 159 500 2 810 1,8 1 431
5042 Lierne 128 247 4 827 3,9 1 367
5043 Røyrvik 55 466 853 1,6 664
5044 Namsskogan 92 595 4 143 4,7 1 305
5045 Grong 183 120 4 345 2,4 1 446
5046 Høylandet 116 819 1 553 1,3 823
5047 Overhalla 270 808 11 113 4,3 1 648
5049 Flatanger 99 824 3 405 3,5 1 302
5052 Leka 63 270 3 455 5,8 690
5053 Inderøy 466 794 16 856 3,7 4 433
5054 Indre Fosen 664 629 14 194 2,2 4 389
5055 Heim 432 786 16 688 4,0 3 399
5056 Hitra 346 715 5 693 1,7 3 703
5057 Ørland 677 519 14 438 2,2 4 292
5058 Åfjord 327 304 6 221 1,9 2 753
5059 Orkland 1 190 388 19 458 1,7 7 209
5060 Nærøysund 674 094 13 065 2,0 4 365
5061 Rindal 143 277 1 731 1,2 829
Til fordeling gjennom året 71 760      
Trøndelag 29 182 167 625 271 2,2 166 366
         
Trøndelag fylkeskommune 7 141 375 138 108 2,0 46 778

 

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner. Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:

Viser endringa i veksten i frie inntekter samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjettforslag.