Det politiske arbeidet med ny Nasjonal transportplan settes i gang

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger. De statlige transportetatene og Avinor AS har levert et godt faglig grunnlag for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Nå går vi for fullt inn i en prosess på politisk hold.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok "Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029". Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur, og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den. Regjeringen har hatt kraftige økninger i bevilgninger til infrastrukturformål, men vi må ta bedre innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør for å bedre reisehverdagen. Vi skal ha mest mulig infrastruktur og det beste reisetilbudet for pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Den nye transportplanen vil ha mange nye utbyggingsprosjekter, men vi skal også sikre en effektiv gjennomføring av de mange store prosjektene som er under bygging. Det skal lages en egen motorveiplan, godstrategi, klimastrategi, og vi skal fortsette å redusere vedlikeholdsetterslepet på norsk infrastruktur. Økt vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bruk av moderne teknologi vil også være viktige elementer i det videre arbeidet med ny transportplan, sier samferdselsministeren.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2019 skal legges fram våren 2017.

Ønsker bred offentlig debatt

- Plandokumentet blir nå sendt på høring slik at næringslivet og innbyggerne får mulighet til å si sin mening, med høringsfrist 1. juli i år. I tillegg vil vi reise land og strand rundt for å få innspill og synspunkter. Et bredt offentlig ordskifte og innspill fra mange hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsministeren.

Mer informasjon

Grunnlagsdokumentet - og andre relaterte dokumenter på NTP-sekretariatets nettsider om arbeidet med Nasjonal transportplan

Samferdselsdepartementets temaside om NTP

Nett-tv: Pressekonferanse om fremleggelse av grunnlagsdokumentet

Høringen

Følg debatten på Twitter: #transportplan og #ntp

Send oss gjerne innspill på Facebook