Diskuterte dårlige vilkår og kriminalitet i arbeidslivet

Norge var 25-26. september vertskap for et europeisk seminar om etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet.

"
Uavhengige eksperter og representanter fra en rekke land tok turen til Norge for å diskutere arbeidslivskriminalitet. Foto: Ewa Koziel, Arbeids- og sosialdepartementet

Seminaret inngikk som en del av Europakommisjonens tiltak for å fremme gjensidig læring og utveksling av erfaringer mellom europeiske land på arbeidslivsområdet.

– Kriminalitet og dårlige arbeidsvilkår går over landegrenser. Dette er felles utfordringer som vi må samarbeide om, sa statssekretær Morten Bakke i sitt åpningsinnlegg.

Uavhengige eksperter og representanter fra myndighetene i Sverige, Litauen, Irland, Tsjekkia, Kypros, Spania og Romania møtte opp – i tillegg til representanter fra Europakommisjonen. Norge var representert med deltakere fra Arbeids- og sosialdepartementet, Uni Research Rokkansenteret, Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Kemneren, LO og NHO.

Delte norske erfaringer

Norge presenterte sine erfaringer med etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og hvordan etatene jobber i samlokaliserte a-krimsentre. Diskusjonene i etterkant viste at de andre landene ser flere positive sider med hvordan dette samarbeidet er formalisert.

– Et viktig mål for samarbeidet er å utnytte etatenes virkemidler og etterretningsinformasjon på best mulig måte. Arbeidstilsynet har undertegnet en felles handlingsplan med Politiet, Skatteetaten og NAV. Disse etatene samarbeider nå konkret ved sju samlokaliserte a-krimsentre rundt om i landet, sier arbeids- og sosialråd ved den norske EU-delegasjonen, Mona Næss.

Norge benyttet også seminaret til å poengtere hvor viktig det er med politisk oppmerksomhet på toppnivå, og at partene i arbeidslivet er involvert i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Det ble påpekt hvor viktig et effektivt samarbeid er i denne kampen.

Internasjonalt samarbeid

Seminaret ble arrangert for å bidra til et styrket internasjonalt samarbeid – noe som er en viktig del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

– Norge deltar i samarbeidet som er etablert i tilknytning til den europeiske plattformen mot svart arbeid. I tillegg er Arbeidstilsynet i gang med å styrke sitt operative tilsynssamarbeid med arbeidstilsynene i land som sender mange arbeidstakere til Norge, påpeker Næss.

Det ble blant annet diskutert hvordan etatene kan samarbeide i større grad over landegrensene. De norske deltakerne fikk høre hvilke løsninger det finnes i andre land når det gjelder informasjonsdeling mellom etater.

Til toppen