Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2020 på Arbeids- og sosialdepartementets områder

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2020 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområder.

Innstramming av retten til barne- og ektefelletillegg

Fra 1. juli 2020 vil det være et krav at både den som mottar tilleggene, og forsørgede barn eller ektefelle, må være bosatt i Norge. Dette gjelder forsørgingstillegg til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, uføretrygd og tiltakspenger.

Lovendring for alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og uføretrygd:

For tiltakspenger:

For kvalifiseringsstønad:   

For ektefelletillegget til omregnet uførepensjon:

Endringene i krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg er omtalt i Prop. 129 L (2018–2019) Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Forlengelse av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger (AAP) som arbeidssøker etter folketrygdloven § 11-17.

Disse AAP-mottakerne som er ferdig avklart mot arbeid, kan i perioden som arbeidssøker likevel få AAP i inntil seks måneder. Siden arbeidsmarkedet for denne gruppen kunne bli krevende som følge av koronautbruddet, ble det i mars vedtatt at personer som ville nå maksdato i nær framtid skulle få forlenget stønadsperioden ut juni 2020. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og i lys av situasjonen på arbeidsmarkedet er stønadsperioden ytterligere forlenget ut oktober 2020.

Endringsforskriften inngår fra 1. juli 2020 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (lovdata.no)

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Det blir to endringer i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, som gjøres gjeldende fra 1. juli:

Alle får ny kvote med omsorgspenger gjeldende fra 1. juli 2020. Det betyr at uansett om en arbeidstaker har mye eller lite igjen av den doble kvoten som ble gitt 16. mars, så vil de ha en årskvote til bruk i siste halvdel av 2020. Årskvoten er for de fleste ti dager med omsorgspenger, de som har flere enn to barn har 15 dager, noen foreldre med  kronisk syke eller funksjonshemmede barn har ti dager ekstra per barn. De som er alene om omsorgen får det dobbelte antall stønadsdager.

Normal arbeidsgiverperiode gjeninnføres 1. juli 2020. Det betyr at arbeidsgivere skal dekke ti dager med omsorgspenger i 2020 før de får mer refusjon fra Nav. Ved nye omsorgspengetilfeller etter 1. juli må arbeidsgiverne altså betale ti dager, minus det de ev har betalt hittil i år, før de kan kreve refusjon.

Endringsforskriften inngår fra 1. juli 2020 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (lovdata.no)

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Håndheving av innleie- og likebehandlingsregler

Les mer håndheving av innleie- og likebehandlingsregler:

Innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidstvistloven

Les mer:

Påbud om bruk av setebelte i traktor

Fra 1. juli 2020 blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor.

Les mer:

Forlengelse av dagpengeperioden

Den ordinære dagpengeperioden forlenges ut oktober 2020. Forlengelsen gjelder alle som har mindre enn 19 uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020. Det vil si at også de som fikk forlenget dagpengeperioden ved tilsvarende endring i mars, vil få perioden ytterligere forlenget.

Forlengelse av perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt under permittering

Fritaksperioden er forlenget ut oktober 2020 for alle arbeidsgivere som ved utgangen av juni har mindre enn 19  uker igjen av fritaksperioden jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd. Forlengelsen gjelder også arbeidsgivere som er omfattet av den tilsvarende forlengelsen i mars. Den korresponderende dagpengeperioden forlenges tilsvarende.

Forlengelse av perioden med rett til dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien

Ektefellepensjon

Lovendringene innebærer nye regler for å beregne ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954. Endringen innebærer at bruttoberegnet ektefellepensjon erstattes av nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år. Nettoberegnet ektefellepensjon, som erstatter bruttoberegnet ektefellepensjon, gis med ulike satser for de som har rett til behovsprøvd ektefellepensjon og de som har rett til ikke-behovsprøvd ektefellepensjon. Innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon skjer i takt med innfasingen av ny opptjeningsmodell for alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon

Forskriften gir regler om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon med ny alderspensjon fra folketrygden. Forskriften utfyller reglene i samordningsloven § 24 a som gjelder for dem som er født i perioden 1954–1962. Departementet vil komme tilbake med forslag til utfyllende regler for årskull født i 1963 eller senere som får oppsatt alderspensjon for opptjente pensjonsrettigheter fram til 2020 samordnet med folketrygdens ytelser etter samordningsloven § 24 c.

Forskrift om samordningsloven

Forskriften gir oppdaterte regler om utveksling av opplysninger for å gjennomføre bestemmelsene i samordningsloven. Samordningsloven gir regler for hvordan offentlig tjenestepensjon og pensjoner fra pensjonsskadetrygd skal reduseres som følge av andre ytelser, herunder folketrygdens ytelser. I denne samordningen er det viktig at leverandørene av pensjons- og trygdeytelser har kjennskap til de samordningspliktige ytelsene som pensjonsmottakeren har rett til fra andre ordninger som faller inn under samordningsloven.