Erstatningsutbetaling for personskade – regjeringen vil sørge for bedre rentefastsettelse

Personskadeerstatning blir i de aller fleste saker utbetalt som et engangsbeløp. Ved utregningen benyttes en kapitaliseringsrente. I dag er det domstolene som fastsetter denne. Regjeringen vil heller at kapitaliseringsrenten skal fastsettes i forskrift og bygge på fagøkonomiske vurderinger.

Høyesterett har fastslått en kapitaliseringsrente på 4 prosent, noe som flere mener er for høyt og fører til lavere utbetalinger. Jo høyere kapitaliseringsrente, jo lavere erstatning.

– Erstatning handler om muligheten til å leve et verdig liv. Skadelidte skal ha full erstatning.  Jeg vil at renten skal bygge på grundige økonomiske vurderinger og være forankret i en forskrift, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

En forskriftsfastsatt rente vil bygge på erstatningsrettslige utgangspunkter og fagøkonomiske vurderinger. Den vil forenkle erstatningsoppgjørene, gi partene større forutsigbarhet og forebygge tvister.

Forslaget åpner for at retten kan bruke en annen rente i konkrete saker hvis særlige hensyn tilsier det.

Egen rente for skadelidte med verge

Dersom skadelidte er under vergemål og erstatningen skal plasseres på konto i bank, vil det bety lavere avkastning på erstatningsbeløpet. Departementet foreslår derfor at det kan forskriftsfastsettes en egen kapitaliseringsrente som skal kunne benyttes i disse tilfellene.  

– Skadelidte med verge er en sårbar gruppe som skal ivaretas på en god og riktig måte. Vi åpner derfor for at det kan fastsettes en egen rente for denne gruppen som ikke har mulighet til å forvalte pengene sine på samme måte som andre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.