Prop. 73 L (2020–2021)

Endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)

Justis- og beredskapsdepartementet legger frem et forslag om en endring av skadeserstatningsloven § 3-9. Forslaget går ut på å gi en hjemmel til å kunne fastsette en generell kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning, i forskrift. I dag fastsettes kapitaliseringsrenten av domstolene. Det foreslås også å lovfeste at dersom særlige hensyn tilsier det i en konkret sak, kan retten bruke en annen rente ved utmålingen av engangserstatningen enn den som følger av forskrift. Videre foreslås det en hjemmel til at det kan fastsettes en egen kapitaliseringsrente for de tilfellene der erstatningen fullt ut eller delvis skal plasseres som bankinnskudd som følge av vergemålslovens regler om forvaltning av finansielle eiendeler som eies av personer med verge.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget