Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9. Formålet er å gi hjemmel til å fastsette en kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift. Formålet med en slik hjemmel er å muliggjøre at kapitaliseringsrenten for fremtiden kan fastsettes i forskrift istedenfor ved dom. I høringsnotatet foreslås det at skadeserstatningsloven § 3-9 skal gi hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift. Kapitaliseringsrenten brukes for å beregne nåverdien av erstatning for fremtidige tap mv. der erstatningsbeløpet utmåles som et engangsbeløp. Rentens størrelse har betydning for det nominelle engangsbeløpet som utbetales til skadelidte til dekning for fremtidige tap, fremtidige utgifter og som ménerstatning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2019

Vår ref.: 19/4176 EP KKF/mk

HØRING – HJEMMEL TIL Å FASTSETTE KAPITALISERINGSRENTEN VED UTMÅLING AV PERSONSKADEERSTATNING I FORSKRIFT

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å gi en hjemmel i skadeserstatningsloven til å fastsette kapitaliseringsrenten som benyttes ved utmåling av personskadeerstatning, i forskrift.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 2. desember 2019. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

                                                                 Katrine K. Fredwall
                                                                 lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Helseklage
Kontoret for Voldsoffererstatning
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk Pasientskadeerstatning
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Trygderetten

Fylkeskommunene
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norges Veteranforbund for internasjonale Operasjoner (NVIO)
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Norsk Motorcykkel Union (NMCU)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleieforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Trafikksikkerhetsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for veitrafikken
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet LTN
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Regnskap Norge

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Befalets fellesorganisasjon
Den norske dommerforening
Den norske Legeforening
Den norske Revisorforening
Econa
Fagforbundet
Finansforbundet
Finansklagenemnda
Finans Norge
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handikappede Barns Foreldreforening
Hovedorganisasjonen Virke
Juridisk rådgivning for kvinner
Juristforbundet
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kongelig Norsk Automobilklub
Kreftregisteret
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
MC-rådet
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt støttegruppenettverk
Nei til EU
NHO Logistikk og Transport
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Rettspolitisk forening
Samfunnsøkonomene
Spekter
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF)
Syklistenes Landsforening
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforum
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Universitets- og høgskolerådet
Universitets- og høgskoleutdannedes forbund (UNIO)
YS
Yrkesskadeforsikringsforeningen
Yrkestrafikkforbundet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø