Felleseuropeisk regelverk for bærekraftig flydrivstoff sendes på høring

- Vi vil at Norge skal gå i front for en mer klimavennlig luftfart, og da er bærekraftig biodrivstoff en viktig del av løsningen. I 2020 ble Norge det første landet i verden som innførte et omsetningskrav for biojetdrivstoff i luftfarten. Nå foreslår Europakommisjonen å innføre et felleseuropeisk omsetningskrav, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Forslaget fra EU inneholder blant annet et konkret omsetningskrav for bærekraftig biojetdrivstoff som skal gjelde fra 2025 og økes gradvis frem mot 2050. Det felleseuropeiske omsetningskravet som er fremmet skal gjelde for flyselskap, flyplasser, og omsettere av flydrivstoff.

Forslaget fra Kommisjonen er et av mange regelverksinitiativ i tiltakspakken "Fit For 55", og vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot endelig vedtak. "Fit for 55"-pakken består totalt av 12 regelverksinitiativer. Hareide påpeker at Norge har et godt samarbeid med EU i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og nå klimamålene.  

- Vi ønsker å være en pådriver for å kutte utslipp fra internasjonal luftfart, og da er internasjonalt samarbeid helt avgjørende. Felles regler og krav vil både bidra til å gi klimasatsingene større gjennomslagskraft, og samtidig bidra til at aktører i ulike land får likere konkurransevilkår. Store deler av "Fit for 55"-pakken vil være relevant for Norge, sier Hareide.

Ansvaret for de enkelte regelverkene er fordelt mellom Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Du finner en oversikt over alle forslagene på denne siden:

 

Delivering the European Green Deal | European Commission (europa.eu)

For mer informasjon se høringsbrevet her.

EU-kommisjonen har også lagt ut forslaget til forordning på høring på sine egne nettsider.