Taler og innlegg

Fem mål for landet

Norge står overfor store oppgaver i dette tiåret. Før jul, skal regjeringen være i gang med fem prosjekter for å få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene. Norge skal allerede før nyåret merke at det er en ny regjering som styrer landet.

Det året jeg fylte 26, døde faren min brått, og jeg måtte overta styringen av familiens møbelbedrift. Etter 10 år som næringslivsleder for en familieeid eksportbedrift, som eksporterer til mange land, er jeg overbevist om at hele bredden av norsk næringsliv har store muligheter foran seg, og kan bidra til å skape mange nye, lønnsomme arbeidsplasser i en grønn økonomi, før tiåret er omme. Hvordan kan vi få til dette sammen?

Som næringsminister er det ingen ulempe å ha hatt skoene på, og kjent på de konkrete utfordringene små- og mellomstore bedrifter og større bedrifter møter, og hvilke behov de har. Jeg er overbevist om at det er avgjørende å spille på lag med næringslivet.

Fram til jul vil jeg møte minst 100 bedrifter, og få deres råd om hva som haster mest og hvordan bedriftene og staten sammen kan utløse det fantastiske potensialet som ligger i det grønne skiftet. Det er en skikkelig norsk laginnsats vi skal i gang med. Her trenger vi alle gode krefter på tvers av landsdeler og bransjer, både små og store bedrifter, familieeide og børsnoterte selskaper og ikke minst partene i arbeidslivet. Alle skal med, også i næringspolitikken! Før året er omme, lover jeg at vi skal være i gang på fem viktige områder:

Eksportløftet: Internasjonal handel er viktig for norsk økonomi, og vår velstand er bygget på en lang tradisjon med handel over landegrensene. Gevinstene fra handel er muligheten til å nå nye og større markeder, utnytte ressursene våre bedre og gi folk og bedrifter tilgang til importvarer. I tillegg bidrar norsk eksport til å gjøre verden bedre gjennom å spre løsninger som fremmer bærekraftig utvikling, og som hjelper verden til å nå sine klimamål.

Derfor vil vi fastsette et mål om å øke fastlandseksporten med 50 % innen 2030, styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og identifisere nye tiltak som raskt kan settes i gang, for å øke verdiskapingen fra eksportkonkurrerende næringer.

Én vei inn: Mange bedrifter strever med å finne frem i jungelen av statlige virkemidler. Det må bli enklere for norske bedrifter å finne frem til riktig virkemiddel. Vi har allerede startet arbeidet med å gjennomgå virkemiddelapparatet, for å sikre at det er mest mulig samsvar mellom bedriftens behov og det vi stiller opp med. Jeg er opptatt av at fellesskapets penger skal brukes effektivt for å utløse mest mulig verdiskaping og grønn omstilling. Satsing på forskning og innovasjon vil bidra både til det grønne skiftet og til å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige i internasjonale markeder.

Aktivt eierskap: Staten skal være en aktiv og god eier, og vi skal starte arbeidet med ny eierskapsmelding. Statens eierskap skal gi fellesskapet høyest mulig avkastning over tid og bidra til mer velferd og gode tjenester, samtidig som selskapene driver ansvarlig, øker antall norske arbeidsplasser og bidrar til å øke tempoet i det grønne skiftet.

De store grønne: Vi vil legge et løp for hvordan hele regjeringen kan bidra til å få fart på nye industriprosjekter. Norge, med vår verdensledende kompetanse og naturressurser, har store muligheter, for eksempel innenfor hydrogen, flytende havvind, karbonfangst- og lagring og batterier. Regjeringens mål er at Norge skal forbli en energigigant, og en industriell drivkraft også i en fornybar fremtid. Sammen med næringslivet skal vi både kutte utslipp og skape verdier for å finansiere vår felles velferd.  

Omstillingsbarometer: Vi skal se nærmere på noen konkrete trekk ved norsk økonomi som vi mener er særlig sentrale for omstillingsevnen, og følge utviklingen over tid. Omstilling er grunnleggende for vår evne til å bruke landets ressurser på den beste måten og dermed for vår fremtidige velferd, og ikke minst for å nå klimamålene våre En offentlig debatt og bevisstgjøring om dette kan bidra til å utløse enda mer kreativitet og nytenkning i næringslivet, flere lønnsomme investeringer og samtidig synliggjøre det ansvaret vi alle har for å bidra til at Norge også i fremtiden skal være et godt land å bo i.

Jeg er utålmodig og ønsker å se resultater raskt. Vi har ingen tid å miste. Under pandemien så vi hva som var mulig å få til på rekordtid. Der det er vilje, er det vei.