Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forenklingsgruppa har i dag lagt frem sin rapport med forslag til et enklere og mer oversiktlig virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

– Regjeringa vil byggje sin politikk på målet om ein mest mogleg effektiv bruk av fellesskapets ressursar. Då er forenkling heit sentralt, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Verkemidla i jordbruksavtalen må vere så enkle og oversiktlege som mogleg. Det gir ein enklare kvardag for bøndene og mindre byråkrati, seier Dale. 

– Det er gjennomført fleire forenklingar, mellom anna med grunnlag i arbeidet i denne gruppa, men det er nødvendig å gjere meir. Denne rapporten gir eit godt grunnlag for ytterlegare forenklingar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Arbeidet ble startet opp høsten 2014, og gruppa la fram en delrapport til jordbruksforhandlingene i 2015. Som oppfølging av denne delrapporten har flere forenklingstiltak allerede blitt gjennomført.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag rapporten om Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler fra arbeidgruppens leder, fylkesmann Lars Sponheim
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag rapporten om "Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler" fra arbeidgruppens leder, fylkesmann Lars Sponheim. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Gruppa har arbeidet ut fra to synsvinkler:

  1. "Revolusjonsalternativet": Hvordan et virkemiddelsystem kunne bygges opp helt fra bunnen av
  2. "Revisjonsalternativet": Hvordan det gjeldende virkemiddelsystem kan forenkles

Revolusjonsalternativet omtaler et system med 8 hovedordninger, men der det likevel er åpnet for å ha flere delordninger eller differensieringer under hver hovedordning. Gruppa har konstatert at det er svært vanskelig å gjøre kvalitativt gode konsekvensvurderinger av en så omfattende omlegging av virkemiddelsystemet.

I revisjonsalternativet har gruppa lagt fram en meny av mulige forenklingstiltak uten å anbefale eller prioritere. Alle dagens virkemidler har et formål, og betydelige forenklinger i dette systemet må koples til endringer i de politiske prioriteringer. Dermed blir det opp til partene i jordbruksforhandlingene å prioritere forenklingstiltak innenfor denne menyen. Her har de fått et verktøy som både angir mulige forenklingstiltak og eventuelle konsekvenser av dem.

Arbeidgruppens leder, fylkesmann Lars Sponheim og landbruks- og matminister Jon Georg Dale under dagens møte.
Arbeidgruppens leder, fylkesmann Lars Sponheim og landbruks- og matminister Jon Georg Dale under dagens møte. Foto: Landbruk- og matdepartementet