Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Rapport fra arbeidsgruppe

Jordbruksavtalens tilskuddsordninger er gjennomgått, med sikte på et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. De markedsbalanserende ordningene under Omsetningsrådet og kvote- og prisutjevningsordningen for melk ligger utenfor mandatet. Mandatet legger vekt på forenklinger for de næringsdrivende og forvaltningen. I tillegg har gruppa lagt vekt på at et enklere virkemiddelsystem, samlet sett, vil gjøre landbrukspolitikken mer åpent tilgjengelig for politikere og for allmenheten. Arbeidet har bestått i å vurdere i hvilken grad målene kan ivaretas på en like god måte med et enklere virkemiddelsystem innenfor en uendret økonomisk ramme. Gruppa avga en delrapport den 15. mars 2015 som ble fulgt opp i jordbruksoppgjøret.