Foreslår å avvikle meldeordningen og iverksette utvidelse av varslingsplikten ved alvorlige hendelser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring forslag å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Ordningen har ikke hatt dokumentert effekt, og krever i dag ressurser som kan brukes til å utvide den viktige varslingsordningen ved alvorlige hendelser.

- Jeg mener at iverksetting av den vedtatte utvidelsen av varselsordningen til Statens helsetilsyn til også å omfatte kommunale helse- og omsorgstjenester og private helsetjenester vil være viktigere for pasientsikkerheten, sier helseminister Bent Høie.

Utvidet varselordning

Meldeordningen foreslås avviklet blant annet for å frigjøre midler til å iverksette den vedtatte endringen spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a om utvidelse av varselordningen. I dag er det kun helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak som har slik plikt. En utvidet varselordning innebærer at alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, herunder kommuner og private virksomheter, får plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser. Det tas sikte på at utvidelsen av varselsplikten skal tre i kraft 1. juli 2019.

Meldeordningen som foreslås avviklet er anonyme meldinger til Helsedirektoratet om hendelser som har eller kunne ført til betydelig skade på pasient. Meldingene brukes i dag til å lage noen få læringsnotater til tjenesten om risikoforhold, og en årsrapport med samlet statistikk. 

Etablering av undersøkelseskommisjonen

Etableringen av undersøkelseskommisjonen er startet opp, blant annet ved at regjeringen i mai ansatte Pål Iden som direktør. Det vil ta noe tid før undersøkelseskommisjonen kan starte opp sitt arbeid, blant annet må det ansettes flere. Det tas sikte på at arbeidet kan starte opp våren 2019.

Høringsfristen for avvikling av meldeordningen er tirsdag 18. september.

Les høringsdokumentene om avvikling av meldeordningen