Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Bestemmelsen sier at helseinstitusjoner som er omfattet av spesialisthelsetjenesteloven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding til Helsedirektoratet om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha medført til betydelig personskade.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2018

Vår ref.: 18/3253

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Bestemmelsen sier at helseinstitusjoner som er omfattet av spesialisthelsetjenesteloven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding til Helsedirektoratet om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha medført til betydelig personskade.

Effekten av meldeordningen er usikker og departementet mener at ressursene kan brukes bedre på andre tiltak. Den vedtatte utvidelsen av varselordningen, etableringen av undersøkelseskommisjonen og en tydeliggjøring av virksomhetenes selvstendige ansvar for å følge opp uønskede hendelser og avvik, vil etter departementets vurdering være bedre og mer treffsikre tiltak for å forbedre pasientsikkerheten. Meldeordningen foreslås derfor avviklet blant annet for å frigjøre midler til å iverksette den vedtatte endringen i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a om utvidelse av varselordningen. En utvidet varselordning innebærer at alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser.

Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 18. september 2018.

Spørsmål til forslaget i høringsnotatet kan rettes til spesialrådgiver Atle Gøhtesen på e-post atle.gohtesen@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 97.


Med hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
                                                                                  Atle Gøhtesen
                                                                                  spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Aleris Helse AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors
Alliance Boots Norge AS
Europharma AS
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Fana medisinske senter
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Norsk Medisinaldepot AS
Fellesorganisasjonen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Helseklage
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
NTNU, det medisinske fakultet
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Kommunene
Kreftforeningen
KS
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Legemiddelgrossistforeningen
LHL
LO
Mental Helse Norge
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NHO
Norges Handikapforbund
Norges Revmatikerforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleieforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Parat
Privatsykehuset Haugesund
Pårørendealliansen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Veterinærinstituttet
Røntgeninstituttenes Forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Sivilombudsmannen
Sykehusapoteka Vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Teknologirådet
Unio
Voksne for barn
Volvat Medisinske Senter AS
YS