Forlenger lovhjemmelen for karantenehotell

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen legger i dag frem et forslag for Stortinget om at de midlertidige reglene som hjemler karantenehotellordningen forlenges fra 1. juli 2021 til 10. november 2021. Det betyr at ordningen kan forlenges dersom smittesituasjonen tilsier det, men det må da vurderes på et senere tidspunkt.

Forslaget betyr ikke at reglene om karantenehotell nødvendigvis vil vare utover 1. juli. Hvor lenge det er behov for reglene om karantenehotell er et eget spørsmål, som må vurderes uavhengig av forskriftshjemmelens varighet. Den foreslåtte forlengelsen endrer ikke lengden på hvem som skal på karantenehotell eller lengden på karantenen.

Regler om oppholdssted under innreisekarantene sikrer at karantenen kan gjennomføres på et smittevernfaglig egnet sted. Karantenehotellordningen er gitt med hjemmel i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd.

Prop. 162 L (2020–2021) Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)