Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag forslag til NIS-direktiv på alminnelig høring. Departementet ønsker å få belyst hvilke konsekvenser direktivet vil kunne få for norske virksomheter og sektorer dersom direktivet blir implementert i norsk rett. På bakgrunn av høringsinnspillene, vil JD, sammen med andre berørte departementer, følge opp det videre arbeidet med direktivet. I først omgang skal det vurderes NIS-direktivet er EØS-relevant og om det kan aksepteres.

7. februar 2013 lanserte EU-kommisjonen EUs strategi for cybersikkerhet («An Open, Safe and Secure Cyberspace»). Som ett av flere tiltak for å nå målene i strategien lanserte Kommisjonen samme dag forslag til direktiv om tiltak for et høyt felles sikkerhetsnivå i nettverks- og informasjonssystemer i EU (NIS-direktivet). Parlamentet, Rådet og Kommisjonen kom til uformell enighet om en direktivtekst i møte 7. desember 2015. Det antas at direktivet vil tre i kraft i EU august 2016.