Forurensning, klimaendringer og tap av biodiversitet truer i Nord-øst-Atlanteren

I dag lanseres Ospars Quality Status Report (QSR) 2023, den første på ti år. Rapporten gir en detaljert og grundig oversikt over både dagens miljøtilstand i det Nord-østlige Atlanterhavet og utviklingen siden forrige rapport i 2010. Til tross for noen lyspunkter, viser rapporten at det fortsatt er behov for en betydelig innsats for å unngå ytterligere tap av biodiversitet og for å håndtere årsakene til forringelse av miljøet.

- Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for Atlanterhavet. Havets helse er under press. Vi må redusere utslippene av miljøgifter og næringssalter fra industri, avløp og landbruk, vi må kutte i klimagassutslippene og vi må få slutt på plastforsøplingen. Havets ressurser må forvaltes mer bærekraftig. Samtidig er det gledelig å se at vi oppnår positive resultater gjennom samarbeid på tvers av landegrensene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Resultatene viser at det fortsatt er betydelige miljøutfordringer i havet. Det er  nedgang i biodiversitet og en degradering av leveområder flere steder. Spesielt sliter sjøfugl, og negativ påvirkning fra menneskelig aktivitet sees også hos en rekke andre arter og leveområder. Overgjødsling er en utfordring flere steder, selv om man ser en nedgang i utslippene av næringsstoffer i flere regioner. Klimaendringer og havforsuring vil i stor grad  påvirke biodiversitet og miljø i fremtiden.

Men rapporten viser også en positiv utvikling på flere områder. Utslippene av de mest forurensende stoffene, som PCB, PAH og organoklorider er kraftig redusert. Forurensing fra radioaktive kilder har opphørt. Utslipp fra petroleumsindustrien er redusert. Det er fortsatt betydelige mengder marint søppel, men overvåkningen er styrket og det er gjennomført tiltak for å redusere tilførslene.

Mer enn 400 eksperter fra Ospars medlemsland har samarbeidet for å produsere og sammenstille rapporten. Norske eksperter fra bl.a. Havforskningsinstituttet, NIVA, Miljødirektoratet, universiteter og departementer har deltatt i arbeidet.

Rapporten er resultatet av samarbeid mellom Ospars 16 parter (15 land ogEU) og en rekke observatørorganisasjoner. Ospar har stadig forbedret felles overvåkning. Felles metodikk gir også en unik mulighet til en helhetlig og grundig vurdering av tilstanden over et stort felles havområde (ca 14,5 mill km2) som strekker seg fra Nordpolen til Azorene. Kunnskapen i rapporten vil bli brukt for å oppnå målene i Ospars miljøstrategi, og å oppfylle Ospars visjon om et rent, sunt Atlanterhav rikt på naturmangfold. Målet er også at havet skal være  produktivt, brukes bærekraftig og være motstandsdyktig mot påvirkning fra klimaendringer og havforsuring. Dette oppnås både gjennom tiltak basert på kunnskap og vitenskap, og gjennom  økt forståelse om effektiviteten av forvaltningstiltak som allerede er satt i gang

Ospar utgir Quality Status Reports omtrent en gang i tiåret, og forrige rapport kom ut i 2010.