100 millioner kroner for å fjerne subsidiering av fossile brensler

- Norge vil støtte utviklingsland som ønsker å redusere sine subsidier til kull og fossilt brensel. Kutt i subsidier gir kutt i klimagassutslipp og mer penger til bærekraftig utvikling. Vi støtter arbeidet med 100 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge er del av en gruppe pådriverland som lanserer et internasjonalt initiativ i Washington i dag for å få stater til å kutte i subsidier. Det økte norske bidraget vil kanaliseres gjennom Verdensbanken og andre internasjonale partnere, til tiltak for å støtte reformarbeidet i fattige land.

- I 2013 ble det brukt over fire tusen milliarder kroner globalt til å subsidiere bruk av fossilt brensel. I noen utviklingsland utgjør slike subsidier 20 prosent av BNP. De utgjør dermed en stor byrde for fattige lands økonomi, ressurser som kunne vært bedre brukt til helse, skoler og andre utviklingsoppgaver, sier Brende.

Utfasing av subsidier kan være vanskelig å gjennomføre, fordi det rammer fattige og lavere middelklasse som opplever at transport og brensel blir dyrere. Det er derfor viktig at reduksjon av subsidier kobles til programmer som avhjelper den negative effekten for disse gruppene.

Utfasing av subsidier har også en positiv effekt for klima, ettersom subsidier til fossile brensler bidrar til økt forbruk av fossile brensler og dermed økte klimagassutslipp. Det internasjonale pengefondet IMF har anslått at klimagassutslippene globalt kan reduseres med 13 prosent om subsidiene avvikles.

- De lave oljeprisene gir en historisk mulighet til å kutte subsidier til fossile brensler, med stor gevinst for klima og utvikling. Stadig flere kommer om bord, og vi vil fortsette å jobbe tett med andre stater, internasjonale organisasjoner og næringsliv for å støtte denne overgangen, sier Brende.

Regjeringen vedtok i 2014 sin internasjonale strategi for reform av subsidier til fossile brensler.

Til toppen