Høring - forslag til endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Finansdepartementet foreslår å presisere i finansforetaksloven at fripoliser skal kunne konverteres til investeringsvalg, som ledd i en overdragelse til et annet forsikringsforetak under en offentlig administrasjon.

Finansdepartementet sender på høring et forslag til endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak. Et av forslagene er at fripoliser i forsikringsforetak som settes under offentlig administrasjon, skal kunne konverteres til investeringsvalg som ledd i en overdragelse til annet forsikringsforetak.

En fripolise er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgiver, og skal gi en garantert årlig pensjonsytelse. Det ble i 2014 åpnet for at fripoliser kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg, etter avtale mellom forsikringstaker og forsikringsforetak. Forsikringstakeren vil da ikke lenger ha krav på en bestemt årlig ytelse. Den årlige pensjonsutbetalingen vil i stedet bero på pensjonskapitalens størrelse på uttakstidspunktet.

Ved en offentlig administrasjon av forsikringsforetak skal administrasjonsstyret forsøke å få solgt forsikringsporteføljen i til ett eller flere andre forsikringsforetak. Med lave renter vil det kunne være nødvendig å sette ned de garanterte ytelsene for å få fripoliser overdratt til et annet foretak. Departementet antar at administrasjonsstyret i en slik situasjon kan vurdere om en alternativ løsning for forsikringstakerne kan være at fripolisene konverteres til investeringsvalg ved overdragelsen til det nye forsikringsforetaket.

Les høringsnotatet her

Til toppen