Høring - enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Finansdepartementet sender på høring forslag til enkelte endringer i finansforetakslovens regler om offentlig administrasjon av forsikringsforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2016

Vår ref.: 16/1505 KSj

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i finansforetakslovens regler om offentlig administrasjon av forsikringsforetak.

Det foreslås for det første en presisering i finansforetaksloven § 21-20 om at administrasjonsstyret kan foreslå å konvertere fripoliser til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse av forsikringsbestanden til annet forsikringsforetak. Det foreslås videre at reglene i finansforetaksloven § 21-19 om skadeforsikringer gjøres gjeldende også for risikoforsikringer i livsforsikring. Forslagene er nærmere omtalt i vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 30. september 2016. For å avgi høringsuttalelse, vennligst bruk den digitale løsningen for høringsutalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Coop Norge SA
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Econa
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen